Μεταφορά μαθητών εκτός προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής

Πέμ, 25/01/2018 - 16:42

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης αποφασίζει για τις περιπτώσεις μεταφοράς μαθητών από διαφορετικές όμορες περιφερειακές ενότητες λόγω ειδικών παραγόντων, αναφέρει σχετική υπουργική απόφαση.

Συγκεκριμένα, αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που για εκπαιδευτικούς και οικονομικούς λόγους κρίνεται αναγκαία η μεταφορά μαθητή ή μαθητών σε σχολεία εκτός της προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής, η μεταφορά καθορίζεται με απόφαση:

α) του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, όταν πρόκειται για μεταφορά μαθητή /μαθητών από διαφορετικές όμορες Περιφερειακές και Δημοτικές ενότητες, εντός της ίδιας Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου κατοικίας του/των μαθητή/ών μέχρι το σχολείο υποδοχής, καθώς και άλλους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη μεταφορά εντός της περιφερειακής ή δημοτικής ενότητας,

β) του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η Δ/νση Εκπαίδευσης που εποπτεύει το σχολείο υποδοχής, όταν πρόκειται για μεταφορά μαθητή/ών μεταξύ δύο διαφορετικών όμορων Περιφερειών λαμβάνοντας υπόψη: 1) τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου κατοικίας του/των μαθητή/ ών μέχρι το σχολείο υποδοχής, 2) άλλους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη μεταφορά εντός της Περιφέρειας και 3) τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης του τόπου κατοικίας του /των μαθητή/μαθητών, εντός δέκα ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται αίτημα του Διευθυντή του σχολείου υποδοχής προς τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης μέσω του αρμοδίου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Το κόστος μεταφοράς των μαθητών, καθώς και τις προβλεπόμενες διαδικασίες αναλαμβάνει η Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία έχει την έδρα του το σχολείο υποδοχής των μαθητών. Σημειώνεται, ότι η ισχύς της παραπάνω απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Ο διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για τα σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 και μέρους του σχολικού έτους 2020-2021 (δικαίωμα τρίμηνης παράτασης) με τίτλο Μεταφορά μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για σχολικά έτη 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 και μέρος του σχολικού έτους 2020-2021 (δικαίωμα τρίμηνης παράτασης) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 113898(2992)/9-6-2017 διακήρυξης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 44.979.195,91 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης (δικαίωμα προαίρεσης 20% και τρίμηνης παράτασης ποσού 11.417.3236,80 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και τις 09/07/2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00:00 στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 14-07-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00. Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. www.pkm.gov.gr (πληροφορίες τηλ. 2313-325502, 325564 και 325440).