Τα εχέγγυα αξιοπιστίας για την άδεια του οδικού Μεταφορέα

Κυρ, 01/04/2018 - 15:35

Στην κατά λέξη περιγραφή των αδικημάτων που οδηγούν στην άρση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων επιβατικών και εμπορευματικών οδικών μεταφορών καθώς και του διαχειριστή της μεταφορικής επιχείρησης προχώρησε το υπ. Μεταφορών. Διευκρινίζεται ότι τα εχέγγυα της αξιοπιστίας πρέπει να υφίστανται για τον ιδιοκτήτη της μεταφορικής επιχείρησης, όταν η επιχείρηση είναι ατομική, ή το νόμιμο εκπρόσωπό της, όταν η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο, και ταυτόχρονα για το διαχειριστή μεταφορών αν είναι διαφορετικό πρόσωπο.

Αδικήματα

Οποιοδήποτε από τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα παύει να διαθέτει τα εχέγγυα αξιοπιστίας αν:

α) έχει καταδικαστεί, αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή κατά την τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησης δεκαετία, για:

Λαθρεμπορία, μεταφορά παράτυπων μεταναστών, παράβαση της νομοθεσίας «περί ναρκωτικών», σωματεμπορία, εμπορία ανθρώπων, δουλεμπόριο, προσβολή κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, ανθρωποκτονία από πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, χρήση πλαστών εγγράφων, ληστεία, απαγωγή, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατική πράξη,

β) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φορές κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι (6) μηνών για παραβάσεις της εμπορικής νομοθεσίας,

γ) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φορές, κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή για παραβάσεις διατάξεων του νόμου για τις εμπορευματικές ή τις επιβατικές μεταφορές ή την επαγγελματική ευθύνη,

δ) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φορές κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή για παραβάσεις διατάξεων του νόμου για τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες του επαγγέλματος,

ε) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα τουλάχιστον δύο φορές κατά την προ της υποβολής της αίτησης πενταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι (6) μηνών για παραβάσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

στ) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα κατά την προ της υποβολής της αίτησης οκταετία, με στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι (6) μηνών για δύο τουλάχιστον παραβάσεις των υποπεριπτ. β' , γ' και δ' της παρούσας,

ζ) έχει κηρυχθεί σε πτώχευση κατά την προ της υποβολής της αίτησης πενταετία.

Το κώλυμα των περιπτ. α' έως ζ' παύει να υφίστανται αν η ποινή χαριστεί.

Παραβάσεις σχετικές με τις μεταφορές

Ακόμα, η επιχείρηση παύει να διαθέτει τα εχέγγυα αξιοπιστίας αν επιβληθούν σε βάρος της ή σε βάρος του διαχειριστή μεταφορών της κυρώσεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών, οι οποίες οδηγούν σε άρση της αξιοπιστίας.

Αντίστοιχα, ο διαχειριστής μεταφορών που σε βάρος του επιβλήθηκαν οι κυρώσεις του προηγούμενου εδαφίου παύει να διαθέτει τα εχέγγυα αξιοπιστίας. Η άρση της αξιοπιστίας της επιχείρησης ή του διαχειριστή μεταφορών συναρτάται με τη σοβαρότητα των παραβάσεων, τη συχνότητα αυτών και τον αριθμό των οδηγών της επιχείρησης.