Τροχοί & TIR

Οδική Βοήθεια με ΦΙΧ και Οδική Βοήθεια από Μεταφορικές με ΦΔΧ

Μια επιχείρηση οδικής βοήθειας, που έχει μόνο βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας σύμφωνα με τον ν.3651/2008, μπορεί να εξυπηρετεί μόνο τους συνδρομητές της, με τα ΦΙΧ οδικής βοήθειας. Εάν αυτή η επιχείρησ
Δευτέρα 02/07/2018 - 14:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Μια επιχείρηση οδικής βοήθειας, που έχει μόνο βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας σύμφωνα με τον ν.3651/2008, μπορεί να εξυπηρετεί μόνο τους συνδρομητές της, με τα ΦΙΧ οδικής βοήθειας. Εάν αυτή η επιχείρηση αποκτήσει επί πλέον την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του κανονισμού 1071/2009, μπορεί να διαθέτει και ΦΔΧ (εκτός από τα ΦΙΧ της) και να εξυπηρετεί τους μη συνδρομητές ανά περιστατικό με τα ΦΔΧ της. Στην περίπτωση αυτή, τα ΦΔΧ μιας επιχείρησης οδικής βοήθειας συνυπολογίζονται με τα ΦΙΧ οδικής βοήθειας για να καλυφθεί ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός οχημάτων της.

Τα παραπάνω προβλέπονται στον πρόσφατο νόμο 4512/18 με τον οποίο τροποποιούνται συνολικά οι μέχρι τώρα διατάξεις του ν. 3651/2008 και παύουν να ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί όπως για παράδειγμα στον αριθμό των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας με τις οποίες μπορεί να συμβληθεί ένας συνεργάτης που μπορεί να είναι μια μεταφορική επιχείρηση. Τα κυριότερα άρθρα του νόμου και οι νέες διατάξεις ακολουθούν, ενώ το πλήρες κείμενο αποτυπώνεται στο ΦΕΚ 5/Α/2018:

Υποχρεώσεις

1. Καθιερώνεται η υποχρέωση της επιχείρησης οδικής βοήθειας για διαρκή, εικοσιτετράωρη ετοιμότητα και για ανταπόκριση στις κλήσεις με κατάλληλο προσωπικό και όχημα εντός μιας ώρας από την κλήση. Η «διαρκής ετοιμότητα» δεν σημαίνει απαραιτήτως φυσική παρουσία του συνόλου του τεχνικού προσωπικού στο σταθμό παραμονής επί 24 ώρες. Η επιχείρηση κατανέμει το προσωπικό και οργανώνει την εργασία, ώστε να εξασφαλίζει όλο το 24ωρο τη δυνατότητα άμεσης και ποιοτικής ανταπόκρισης σε περιστατικά.

2. Οι επιχειρήσεις διαθέτουν τηλεφωνικό κέντρο εικοσιτετράωρης λειτουργίας με καταγραφή κλήσεων. Για την καταγραφή των κλήσεων τηρούνται οι όροι της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τις οποίες ενημερώνονται οι επιχειρήσεις από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3. Η επιχείρηση οδικής βοήθειας έχει την υποχρέωση να συνάπτει σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης που να καλύπτει την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας από την ίδια και από τους συνεργάτες της, εάν διαθέτει.

4. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν σε κάθε νομό δραστηριοποίησης τουλάχιστον ένα (1) ειδικοποιημένο φορτηγό (πλατφόρμα, γερανοφόρο) μικτού βάρους άνω των 4 τόνων. Καθιερώνεται υποχρέωση εξοπλισμού με GPS των ειδικοποιημένων φορτηγών της επιχείρησης. Δίνεται επίσης η δυνατότητα χρησιμοποίησης και μισθωμένων οχημάτων.

5. Η επιχείρηση απασχολεί ανά νομό δραστηριοποίησης το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό και έναν μηχανοτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη οδηγό σε κάθε σταθμό. Ως προς τα προσόντα των μηχανοτεχνιτών – ηλεκτροτεχνιτών οδηγών, διευκρινίζεται ότι μηχανοτεχνίτες - ηλεκτροτεχνίτες οδηγοί που έκαναν χρήση της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 2 παράγραφος 11 στοιχείο (γ) ν.3651/2008, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του, και εξακολουθούν να εργάζονται κατά τη δημοσίευση του ν. 4512/2018, θεωρείται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ως προς τα προσόντα.

6. Για τους σταθμούς παραμονής και μεταφόρτωσης, καταργούνται οι απαιτήσεις σε ελάχιστο εμβαδόν για την αίθουσα αναμονής και το στεγασμένο ισόγειο και αντικαθίστανται με την υποχρέωση «ικανού εμβαδού», δηλαδή εμβαδού που επαρκεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Προστίθεται η υποχρέωση ύπαρξης χώρων στάθμευσης για τα οχήματα της επιχείρησης.

7. Μια επιχείρηση οδικής βοήθειας, που έχει μόνο βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας σύμφωνα με τον ν.3651/2008, μπορεί να εξυπηρετεί μόνο τους συνδρομητές της, με τα ΦΙΧ οδικής βοήθειας. Εάν αυτή η επιχείρηση αποκτήσει επί πλέον την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του κανονισμού 1071/2009, μπορεί να διαθέτει και ΦΔΧ (εκτός από τα ΦΙΧ της) και να εξυπηρετεί τους μη συνδρομητές ανά περιστατικό με τα ΦΔΧ της. Στην περίπτωση αυτή, τα ΦΔΧ μιας επιχείρησης οδικής βοήθειας συνυπολογίζονται με τα ΦΙΧ οδικής βοήθειας για να καλυφθεί ο ελάχιστος προβλεπόμενος υποχρεωτικός αριθμός οχημάτων της.

Επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων

8. Η διάκριση των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας σε αυτόνομες και μικτές καταργείται. Υπάρχει ένας ενιαίος τύπος επιχείρησης οδικής βοήθειας, που ρυθμίζεται από το νόμο. Επίσης, δεν υπάρχει πλέον η υποχρέωση λειτουργίας των επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους νομούς ή με ίδια μέσα. Μπορεί κατ’ επιλογήν της να καλύπτει ορισμένους ή και όλους τους νομούς δραστηριοποίησης με συνεργάτες. Σε όσους νομούς δραστηριοποίησης δεν υπάρχει σύμβαση με συνεργάτη, η επιχείρηση καλύπτει τις υποχρεώσεις της εξυπηρέτησης των συνδομητών με ίδια μέσα. Η επιχείρηση οδικής βοήθειας επιλέγει ελεύθερα τους νομούς δραστηριοποίησης, τους οποίους δηλώνει με την αναγγελία έναρξης λειτουργίας.

9. Για την έναρξη νόμιμης λειτουργίας η επιχείρηση οδικής βοήθειας υποβάλλει αναγγελία στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών της έδρας της. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται ως επιχειρήσεις οδικής βοήθειας, υποβάλλουν την αναγγελία τους στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Συνεργάτες οδικής βοήθειας

10. Οι συνεργάτες διαθέτουν οι ίδιοι τα απαιτούμενα μέσα σε οχήματα στους νομούς όπου δραστηριοποιούνται και παρέχουν οδική βοήθεια, είτε συμβαλλόμενοι με επιχείρηση οδικής βοήθειας είτε ανά περιστατικό εφ’ όσον γίνουν οδικοί μεταφορείς εμπορευμάτων (άρθρο 2 παράγραφος 8). Δεν υπάρχει πλέον περιορισμός στον αριθμό των επιχειρήσεων οδικής βοήθειας, με τις οποίες μπορεί να συμβληθεί ένας συνεργάτης.

Προσαρμογή επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν

11. Οι επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στην οδική βοήθεια (πρώην αυτόνομες, πρώην μικτές, επιχειρήσεις οδικής βοήθειας βαρέων οχημάτων, συνεργάτες και ασφαλιστικές εταιρείες) έχουν την υποχρέωση να προσαρμοστούν στις νέες διατάξεις. Σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 216 ν.4512/2018, η προθεσμία προσαρμογής είναι έξι μήνες από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή έως τις 17-7-2018. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το παραπάνω νόμο, η επιχείρηση οδικής βοήθειας υποβάλλει ως δικαιολογητικό με την αναγγελία τη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας των συνεργατών της, η οποία εκδίδεται με την πάροδο τριμήνου από την υποβολή της αναγγελίας, η προθεσμία αναγγελίας στην περίπτωση επιχειρήσεων που διαθέτουν συνεργάτες είναι η 17-10-2018.

12. Για την απόδειξη της προσαρμογής τους στις νέες διατάξεις, οι λειτουργούσες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας τους την αναγγελία του παραρτήματος της παρούσας με τα νόμιμα δικαιολογητικά και λαμβάνουν βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας.

PreviousNext