Σειρά διευκρινήσεων παρείχε το υπ. Μεταφορών σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των πρατηρίων καυσίμων και αφορούν σε διάφορα τεχνικά θέματα (αντλίες κλπ.), αλλά και στα ΦΙΧ που χρησιμοποιούνται και των οποίων οι άδειες κυκλοφορίας Διαφοροποιούνται, καθώς υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ της τροφοδοσίας ενός πρατηρίου καυσίμων και της εμπορίας πετρελαιοειδών.

Αναλυτικότερα, το υπ. Μεταφορών διευκρινίζει τα εξής:

Σύμφωνα µε το άρθρο 1 της υ.α. 37776/2645/30-5-2017 (ΦΕΚ 1882/ Β΄/2017) τα ιδιωτικά πρατήρια υγρών καυσίμων εξυπηρετούν αποκλειστικά τον εφοδιασμό µε καύσιμα:

α) οχημάτων και μηχανημάτων έργων ιδιοκτησίας του κυρίου ή κατόχου του ιδιωτικού πρατηρίου (τα οποία έχουν στην κυριότητά τους ή στην κατοχή τους δυνάμει σχετικής σύβασης) και

β) μηχανημάτων για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας (εργοταξίων, µμεταλλείων, ορυχείων, λατομείων κλπ.). Η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ βυτιοφόρων στο όνομα των ιδιοκτητών/κατόχων ιδιωτικών πρατηρίων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 49/68 (Α΄ 249) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 30 του ν.4441/2016 (Α’227), σύμφωνα µε τις οποίες, τα ΦΙΧ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών της επιχείρησης ή του επαγγέλματος του ιδιοκτήτη τους, απαγορευοµένης σε κάθε περίπτωση της άμεσης ή έµµεσης είσπραξης κομίστρου. Για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας των βυτιοφόρων αυτών δεν έχει εφαρμογή η κ.υ.α. A8/48012/5053/16-11-2012 (ΦΕΚ Β΄ 3052), η οποία αφορά στη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε πρατηριούχους - κατόχους άδειας Λιανικής Εμπορίας του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 (Α΄ 230). Το αποκλειστικό έργο των ΦΙΧ βυτιοφόρων ιδιωτικών πρατηρίων είναι ο εφοδιασμός µε καύσιμα των αναφερομένων (α) και (β) οχημάτων και μηχανημάτων από το ιδιωτικό πρατήριο και υπό την προϋπόθεση ότι τα οχήματα βρίσκονται εντός εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας.

Στην άδεια κυκλοφορίας των ΦΙΧ βυτιοφόρων, στο πεδίο των παρατηρήσεων αναγράφεται: «ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ – ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». Όταν ο εφοδιασμός µε καύσιμα των οχημάτων/μηχανημάτων γίνεται σε προσωρινή εγκατάσταση εκτός αυτής στην οποία βρίσκεται το ιδιωτικό πρατήριο, απαιτείται ως συνοδευτικό έγγραφο µεταφοράς φωτοαντίγραφο της άδειας ή της σύμβασης του ιδιοκτήτη/κατόχου του ιδιωτικού πρατηρίου, µε την οποία αποδεικνύεται η νομιμότητα της εκμετάλλευσης της προσωρινής εγκατάστασης.

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ

Για τη νομιμότητα αδειοδότησης και λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις των άρθρων 69, 70 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) των διατάξεων των άρθρων των Κεφαλαίων Β και Γ του ν. 4439/2016 (Α΄ 222). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ρυθμίσεις που αφορούν στα πρατήρια που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων µε ορόφους, τα οποία διαθέτουν χώρο για τη στάση του βυτιοφόρου προς ανεφοδιασμό των δεξαμενών τους εντός των ορίων του οικοπέδου ή του γηπέδου τους και οι αντιεκρηκτικές ζώνες εκτεί νονται εκτός των ορίων του οικοπέδου ή του γηπέδου του πρατηρίου ή σταθμού. Γι΄ αυτά, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού του πρατηρίου από το βυτιοφόρο όχημα και επειδή υφίσταται αυξημένος κίνδυνος για διαρροή υδρογονανθράκων, µε ευθύνη του εκμεταλλευτή, τοποθετούνται ενημερωτικές πινακίδες σήμανσης i) κινδύνου και ασφαλείας, ii) απαγόρευσης καπνίσματος και iii) απαγόρευσης χρήσης κινητού, στα όρια των αντιεκρηκτικών ζωνών που εκτείνονται εκτός των ορίων του οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου.

Όταν τα πρατήρια σε ισόγεια κτιρίων δεν διαθέτουν χώρο για τη στάση του βυτιοφόρου προς ανεφοδιασμό των δεξαμενών τους εντός των ορίων του οικοπέδου ή του γηπέδου τους, τότε, λαμβάνονται τα µέτρα της προηγούμενης κατηγορίας και επιπρόσθετα για την προστασία της Δηµόσιας ασφάλειας, αναγράφεται το ωράριο ανεφοδιασμού του πρατηρίου στην άδεια λειτουργίας του.

Το ωράριο επιλέγεται την περίοδο ηπιότερης κυκλοφορίας. Επίσης, υποδεικνύονται τα σημεία της νόμιμης στάθμευσης του βυτιοφόρου για τον ανεφοδιασμό των δεξαμενών του πρατηρίου.