Οι τυχόν πρόσθετες αποδοχές οδηγού και οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν επιβαρύνουν την ΚΤΕΛ ΑΕ. Αυτό αναφέρεται σε πρόσφατη απόφαση (ΦΕΚ 1659/Β/2019) του υπ. Μεταφορών με την οποία τροποποιείται η παλαιότερη.

Έτσι, με τη νέα απόφαση (Αριθμ. οικ. 33800/1491/2019), ορίζεται πως τον ιδιοκτήτη - μέτοχο της Α.Ε. βαρύνουν οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης του οδηγού που αυτός προσλαμβάνει και οι λειτουργικές δαπάνες του οχήματος (καύσιμα, συντήρηση και φύλαξη του οχήματος), πλην των πρόσθετων αποδοχών και των αντίστοιχων με αυτές ασφαλιστικών εισφορών που επιβαρύνουν τις Α.Ε.

Ταυτόχρονα, προσδιορίζονται εκ νέου οι δαπάνες που επιβαρύνουν αποκλειστικά το νομικό πρόσωπο (ΚΤΕΛ ΑΕ) και πλέον περιλαμβάνουν τις αποζημιώσεις για διανυκτερεύσεις εκτός έδρας και το επίδομα άνευ εισπράκτορα. Συγκεκριμένα, με την τελευταία τροποποίηση ορίζεται ότι από τις συνολικές ακαθάριστες εισπράξεις της ΚΤΕΛ Α.Ε. (από εισιτήρια, αποσκευές, εκδρομές κ.λπ.) αφαιρούνται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, οι εξής δαπάνες οι οποίες επιβαρύνουν αποκλειστικά το νομικό πρόσωπο:

- Αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις του προσωπικού και αναλυτικότερα, οι τακτικές αποδοχές όλου του προσωπικού, εκτός από τους οδηγούς που δεν είναι υπάλληλοι της ΚΤΕΛ Α.Ε., οι τακτικές αποδοχές όλων των οδηγών της δεύτερης φυλακής και εφεδρικής δύναμης. Οι πρόσθετες αποδοχές (υπερωρίες, αποζημιώσεις για νυκτερινή εργασία, προσαυξήσεις εξαιρέσιμων, αποζημίωση για διανυκτερεύσεις εκτός έδρας, επίδομα άνευ εισπράκτορα κ.λπ.) όλου του προσωπικού που απασχολείται στην ΚΤΕΛ Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των οδηγών, οι αποζημιώσεις των απολυμένων και συνταξιοδοτούμενων εκτός από τους οδηγούς που δεν είναι υπάλληλοι της ΚΤΕΛ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχους Ιουλίου (375) του Τ&Τ που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.