Τροχοί & TIR

Εκμετάλλευση των σημείων φόρτισης των δήμων από παραχωρησιούχους

Ο παραχωρησιούχος δεσμεύεται με την προσφορά του στην τιμή πώλησης του ρεύματος των φορτιστών για πέντε χρόνια από την ημέρα της λειτουργίας τους.
Σάββατο 11/05/2024 - 09:00
Κοινοποίηση στα Social Media
.

Δημοσιεύθηκαν τα Πρότυπα Τεύχη Διαγωνισμών Παραχώρησης για την Ανάπτυξη, Διαχείριση και Λειτουργία Δημοσίως Προσβάσιμων Σημείων Επαναφόρτισης που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) των δήμων όπου και ορίζονται οι υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων, αλλά και τα έσοδά τους από την εκμετάλλευση των φορτιστών που θα εγκαταστήσουν. 

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το άρθρο σύμφωνα με το οποίο ο παραχωρησιούχος δεσμεύεται με την προσφορά του στην τιμή πώλησης του ρεύματος των φορτιστών για πέντε χρόνια από την ημέρα της λειτουργίας τους, ενώ μετά την παρέλευση της ως άνω 5ετούς διάρκειας, η χρέωση των χρηστών γίνεται ελεύθερα από τον Παραχωρησιούχο με βάση τις τιμές της αγοράς. 

Εκπτώσεις και διαφάνεια 

Επίσης, επιτρέπεται η τήρηση από τον Παραχωρησιούχο πολιτικής διαφοροποιημένης [χαμηλότερη] χρέωσης στις εξής κατ' ελάχιστον αναφερόμενες περιπτώσεις: 

(α) σε χρήστες που διαθέτουν προσωποποιημένη προπληρωμένη κάρτα ημερήσιας, μηνιαίας, διμηνιαίας κ.ο.κ. ή ετήσιας συνδρομής του Παραχωρησιούχου σταθερής χρέωσης ανάλογα με τη χρονική διάρκεια που καλύπτει, 

(β) σε χρήστες που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες κοινωνικής πρόνοιας, όπως ιδίως ΑΜΕΑ, ανέργους, φοιτητές, συνταξιούχους και πολυτέκνους. 

Ο Παραχωρησιούχος δημοσιεύει τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές χρέωσης των χρηστών στην ψηφιακή πλατφόρμα, την ιστοσελίδα ή/και την εφαρμογή (application) που διαθέτει και λειτουργεί για τις ανάγκες εκμετάλλευσης και λειτουργίας των Σταθμών της Σύμβασης ο Παραχωρησιούχος. 

Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να δέχεται πληρωμή είτε με χρεωστική είτε με πιστωτική κάρτα οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος λειτουργεί νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ. Μπορεί εναλλακτικά/επιπρόσθετα να δέχεται πληρωμή με RFID κάρτα ή/και μέσω έξυπνης εφαρμογής (smartphone application) η οποία θα συνδέεται κατ' ελάχιστον με λειτουργικό σύστημα android και iοs. 

Επιπλέον, ο παραχωρησιούχος των φορτιστών θα διατηρεί το δικαίωμα μετατροπής ενός μονού Σταθμού ΑC ανά παροχή (Νο. 1 15kVA) σε διπλό Σταθμό ανά παροχή (Νο. 2/ 25kVA ή Νο. 3/ 35kVA), με υποχρέωση διατήρησης του συνολικού αριθμού των εξυπηρετούμενων οχημάτων, καθώς και της μετατροπή διπλού Σταθμού παροχής Νο. 4 (55kVA) σε διπλό Σταθμό παροχής Νο. 3 (35kVA), με αντίστοιχη μείωση της ισχύος εξόδου ανά διεπαφή. 

Παράλληλα, διατηρεί το δικαίωμα δημιουργίας κέντρων φόρτισης (charging hubs) που θα εξυπηρετούν περισσότερα από δύο συνήθη οχήματα (ΙΧ, ελαφρό φορτηγό κ.λπ.). 

Σε αυτή την περίπτωση, το μέγεθος της παροχής θα υπολογίζεται ώστε κάθε όχημα που συνδέεται να μπορεί εξασφαλισμένα να λάβει 11kVA ισχύος φόρτισης. Για παράδειγμα, σε σημείο φόρτισης για 4 οχήματα η παροχή να μπορεί να παρέχει 44 kVA, δηλαδή η Νο. 4 (55kVA). 

Τιμολόγηση υπηρεσιών επαναφόρτισης 

1. Η μέθοδος τιμολόγησης, οι σχετικές τιμές και οι όροι χρέωσης των χρηστών Η/Ο αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης ή ηλεκτροκίνησης διαμορφώνονται ελεύθερα. 

2. Η εφαρμοζόμενη τιμολόγηση για την κατά περίπτωση φόρτιση επιλέγεται από τον Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο. και πρέπει να γνωστοποιείται στον χρήστη Η/Ο πριν από την έναρξη της διαδικασίας επαναφόρτισης, με ευκρινή σήμανση επί του σημείου επαναφόρτισης ή σε παρακείμενο χώρο του σημείου επαναφόρτισης ή στην είσοδο του χώρου εγκατάστασής του, σε περίπτωση χώρων με ελεγχόμενη πρόσβαση. 

3. Στην τελική χρέωση του χρήστη Η/Ο συνυπολογίζονται όλες οι παράμετροι της φόρτισης που διαμορφώνουν την τελική τιμή, όπως καταναλωθείσα ενέργεια ή χρονική διάρκεια συνεδρίας και ισχύς ή τύπος φόρτισης, καθώς και άλλες χρεώσεις. Τα δεδομένα φόρτισης και επιπρόσθετες χρεώσεις που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της τελικής χρέωσης πρέπει να διατίθενται προς ενημέρωση του χρήστη Η/Ο, όσο αυτός βρίσκεται ακόμη στον χώρο του σημείου με έναν ή περισσότερους τρόπους, όπως εμφάνιση στην οθόνη του σταθμού φόρτισης, αναγραφή σε απόδειξη ή τιμολόγιο που εκδίδεται στον ίδιο χώρο και αποστολή μέσω κατάλληλης ηλεκτρονικής εφαρμογής και να αποστέλλονται άμεσα στον συμβεβλημένο με αυτόν Π.Υ.Η., εφόσον πρόκειται για χρήστες συμβολαίου. 

Τέλος, στα τεύχη του διαγωνισμού καθορίζονται και οι συνθήκες λειτουργίας των φορτιστών. Συγκεκριμένα, ο Σταθμός φόρτισης πρέπει να λειτουργεί στις παρακάτω συνθήκες:

.
PreviousNext