Ξεκίνησε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση 60 πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ έτους 2020 και αφορούν τους οδικούς μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πραγματοποιούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.

Η ποσόστωση της Ελλάδας στο σύστημα πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ έχει διαμορφωθεί σε 60 άδειες ετησίως. Από 1.1.2018, άδεια ΕΔΥΜ λαμβάνουν μόνο οι μεταφορείς που χρησιμοποιούν για διεθνείς μεταφορές φορτηγά αυτοκίνητα τεχνολογίας EURO IV και άνω.

Η χορήγηση των ανωτέρω αδειών, θα γίνει κατ' αύξοντα αριθμό με βάση τον πίνακα δικαιούχων που θα καταρτιστεί κατόπιν αξιολόγησης των κριτηρίων που αναφέρονται στη συνέχεια. 

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 13/11/2019 έως και 2/12/2019 στο Γενικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών -- Αναστάσεως 2 — Τ.Κ.:1Ο191 Παπάγου, στο Ισόγειο. 

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

Οι αιτούντες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ιδίως:

 • Να έχουν δικαίωμα διενέργειας διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

 • Να κατέχουν εγκριτική απόφαση λειτουργίας της επιχείρησης, εφόσον πρόκειται για μεταφορική επιχείρηση προ ισχύος του νόμου 3887/10 ή βεβαίωση λειτουργίας για μεταφορική επιχείρηση του νόμου 3887/10.

 • Να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων (ειδικά για τις μεταφορικές επιχειρήσεις με μορφή ΤΜΕ/ΕΠΕ απαιτείται και ισχύουσα άδεια οδικού μεταφορέα όλων των μελών της εταιρείας).

 • Τα Φ.Δ.Χ αυτοκίνητα να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO IV και άνω) εφοδιασμένα με Cop Document και να κυκλοφορούν νομίμως ως Φ.Δ.Χ αυτοκίνητα.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον αιτούντα ή το νόμιμο εκπρόσωπο, στην περίπτωση νομικού προσώπου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΜΕ ΕΠΕ κ.λ.π.) και με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στον όρο Γ.

1. Στις αιτήσεις πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου, ως εξής:

 • Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία της μεταφορικής επιχείρησης.

 • Ταχυδρομική διεύθυνση με τον αντίστοιχο ταχυδρομικό κώδικα της έδρας της επιχείρησης.

 • Τηλέφωνο και αριθμός fax.

 • Υπογραφή του αιτούντος (όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας).

 • Αριθμός ΦΔΧ κατηγορίας EURO IV και άνω, με τους αριθμούς κυκλοφορίας αυτών καθώς και την κατηγορία εκπομπών καυσαερίων κάθε οχήματος (EURO IV, EURO V κλπ.).

 • Η κατηγορία EURO (EURO IV, EURO V κ.τ.λ.) για την οποία θα χρησιμοποιηθεί η άδεια ΕΔΥΜ (Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις αφορούν μια άδεια ΕΔΥΜ ανά μεταφορική επιχείρηση. Επίσης η κατηγορία EURO που θα δηλωθεί καλύπτει και φορτηγά ανώτερης κατηγορίας πχ άδεια για EURO IV μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από φορτηγά EURO V).

2. Ως ημερομηνία αίτησης θεωρείται η ημερομηνία χορήγησης του αριθμού πρωτοκόλλου για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν αυτοπροσώπως, η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου για όσες ταχυδρομηθούν και η ημερομηνία αποστολής για αυτές που θα σταλούν με ταχυμεταφορέα.

3. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και εφόσον ο αριθμός των εμπρόθεσμων αιτήσεων είναι μικρότερος των εξήντα (60) διαθέσιμων αδειών ΕΔΥΜ, θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των 60.

4. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις οι οποίες θα υποβάλλονται πριν τις 13/11/2019.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ):

 • Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.

 • Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα και των δύο πλευρών της άδειας κυκλοφορίας του/των αυτοκινήτων.

 • Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο των Cop Documents, με τα οποία πρέπει να είναι εφοδιασμένα όλα τα αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ):

 • Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων της μεταφορικής επιχείρησης και για τις ΙΜΕ-ΕΠΕ και οι άδειες Οδικού μεταφορέα των μελών της.

 • Ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο της τελευταίας εγκριτικής απόφασης λειτουργίας της επιχείρησης (για τις μεταφορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει προϊσχυουσών διατάξεων του νόμου 3887/10) ή βεβαίωση λειτουργίας σύμφωνα με την εγκύκλιο Β1/53534/5213/19 Νοεμβρίου 2010 (ΑΔΑ 4Ι0Β1-Σ) (για τις μεταφορικές επιχειρήσεις του νόμου 3887/10) στην οποία αναφέρονται όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα που ανήκουν ή είναι ενταγμένα σε αυτή.

 • Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα και των δύο πλευρών των αδειών κυκλοφορίας όλων των αυτοκινήτων της εταιρείας και με την προβλεπόμενη σφραγίδα ένταξης στην υπόψη εταιρεία.

 • Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των Cop Documents, όλων των αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

 • Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων νομιμοποίησης του/των νομίμου/-ων εκπροσώπου/-ων του νομικού προσώπου.

Δ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η κατανομή των αδειών γίνεται βάσει ποσοτικοποίησης κριτηρίων αξιολόγησης

Ειδικότερα για την μοριοδότηση των αιτήσεων λαμβάνονται υπόψη:

 • Η δυναμικότητα των επιχειρήσεων (αριθμός των αυτοκινήτων που κατέχει κάθε επιχείρηση).

 • Η αποτελεσματικότητα στη χρήση της χορηγηθείσας άδειας ΕΔΥΜ κατά το προηγούμενο έτος.

 • Η προστασία του περιβάλλοντος (κατηγορία των φορτηγών EURO IV, V, EEV, VI).

Ο σχετικός πίνακας μοριοδότησης της αίτησης κάθε οδικού μεταφορέα ακολουθεί παρακάτω. Στην περίπτωση που υπάρξουν αιτήσεις με τον ίδιο αριθμό μορίων, τότε οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με κριτήριο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ Μόρια
Αριθμός αυτοκινήτων κατηγορίας EURO IV και άνω  
1 5
2-5 10
6-10 15
11-20 20
21 και πλέον 25
Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
Χρήση της χορηγηθείσας άδειας κατά το προηγούμενο έτος  
Χρήση 0 φύλλων -5
Χρήση 1 έως και 10 φύλλων 5
Χρήση 11 έως και 20 φύλλων 10
Χρήση 21 έως και 30 φύλλων 15
Χρήση 31 φύλλων και άνω 20
Γ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Κατηγορία φορτηγού (EURO V, EEV, VI)  
Για κάθε φορτηγό EURO V 5
Για κάθε φορτηγό EURO EEV 10
Για κάθε φορτηγό EURO VI 15

 

Ε. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 1 έως και 16 δεν έχουν κανένα εδαφικό περιορισμό ως προς τη χρήση τους.

Για τις άδειες με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 60 και αναφορικά με τη χρήση τους στο έδαφος της Ρωσίας, της Αυστρίας και της Ιταλίας, ισχύουν εδαφικοί περιορισμοί.

Ειδικότερα:

 • Για τη Ρωσία: Οι άδειες ΕΔΥΜ με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ούτε για διέλευση από τη Ρωσία, ούτε για διμερείς μεταφορές, ούτε για διενέργεια μεταφοράς από/προς τη Ρωσία και προορισμό τρίτη χώρα (τριγωνικές). Οι διμερείς μεταφορές Ελλάδας - Ρωσίας και η διέλευση τράνζιτ από τη Ρωσία καλύπτονται από την ανταλλασσόμενη ποσόστωση βάσει της Συμφωνίας Οδικών Μεταφορών Ελλάδας – Ρωσίας.

 • Για την Αυστρία: Ομοίως, οι άδειες με αύξοντα αριθμό από 17 έως και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διέλευση από την Αυστρία, ούτε για διμερείς μεταφορές, ούτε για τη διενέργεια μεταφορών από/προς Αυστρία και προορισμό τρίτη χώρα (τριγωνικές). Οι διμερείς μεταφορές Ελλάδας – Αυστρίας και η διέλευση τράνζιτ από την Αυστρία καλύπτονται από την χρήση κοινοτικής άδειας.

 • Για την Ιταλία: Τέλος, οι άδειες με αύξοντα αριθμό 59 και 60 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για διέλευση από την Ιταλία, ούτε για διμερείς μεταφορές, ούτε για τη διενέργεια μεταφορών από/προς Ιταλία και προορισμό τρίτη χώρα (τριγωνικές). Οι διμερείς μεταφορές Ελλάδας – Ιταλίας και η διέλευση τράνζιτ από την Ιταλία καλύπτονται από την χρήση κοινοτικής άδειας.

Βάσει των ανωτέρω και δεδομένου του πολύ περιορισμένου αριθμού έγκυρων για Ρωσία και Αυστρία αδειών ΕΔΥΜ, οι μεταφορείς που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία για όλα τα είδη μεταφορών και στην Αυστρία, εκτελώντας τριγωνικές μεταφορές, παρακαλούνται να το δηλώσουν στην αίτησή τους, έτσι ώστε να γίνει βέλτιστη χρήση των σχετικών αδειών.

Σε περίπτωση που οι μεταφορείς που βρίσκονται στις πρώτες δεκαέξι θέσεις του πίνακα κατάταξης έλαβαν και κατά το προηγούμενο έτος (2019) άδεια ΕΔΥΜ χωρίς περιορισμό, αλλά από το βιβλίο διαδρομών του 2019 δεν προκύπτει αντίστοιχη μεταφορική δραστηριότητα, δηλαδή διενέργεια οποιουδήποτε είδους μεταφοράς από/προς Ρωσία ή διενέργεια τριγωνικών μεταφορών από/προς Αυστρία, τότε θα τίθενται εκτός των δεκαέξι πρώτων θέσεων της κατάταξης, δηλαδή θα καταλάβουν μία από τις επόμενες θέσεις δεκαεπτά, δεκαοκτώ κ.ο.κ.. Η θέση τους στην πρώτη 16άδα θα παραχωρείται σε μεταφορείς που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω χώρες, εφ’ όσον αυτοί προσκομίσουν τελωνειακά έγγραφα που να το αποδεικνύουν (π.χ. δελτίο TIR).

Για την ορθή αποτύπωση του πίνακα κατάταξης παρακαλούνται όσοι μεταφορείς δραστηριοποιούνται σε Ρωσία ή Αυστρία, σύμφωνα με τα ανωτέρω, να συνυποβάλλουν τα προαναφερθέντα τελωνειακά έγγραφα με την αίτησή τους.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις δεν συνοδεύονται από τα πλήρη δικαιολογητικά, τότε οι μεταφορείς αιτούντες άδεια ΕΔΥΜ, οφείλουν να τα προσκομίσουν εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσκόμισης τους, η άδεια δίνεται στον επόμενο στην κατάταξη δικαιούχο μεταφορέα.