Παρά το γεγονός ότι το νέο σύστημα εξετάσεων για δίπλωμα οδήγησης έπρεπε να τεθεί σε εφαρμογή από τις 12 Μαρτίου 2019, αυτό στάθηκε αδύνατο λόγω μη έγκαιρης προετοιμασίας των αρμόδιων υπηρεσιών του υπ. Μεταφορών.

Όπως έγινε γνωστό, τα προβλήματα εντοπίστηκαν στην έλλειψη των αναγκαίων υλικών, όπως ο κλωβός διακοπής ασύρματης επικοινωνίας, το σύστημα για την απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων και όλων των συσκευών επικοινωνίας, το σύστημα βιντεοσκόπησης των εξεταζόμενων κ.α.

Υπενθυμίζεται πως με το νέο σύστημα εξετάσεων για το δίπλωμα καθιερώνονται νέα δεδομένα, όπως είναι η βιντεοσκόπηση των εξεταζόμενων, η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος κ.α.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:

α) κάθε εκπαιδευτικό όχημα που συμμετέχει στις εξετάσεις διαθέτει υποχρεωτικά διαδικτυακή σύνδεση με το Κέντρο Ελέγχου του Υπουργείου υποδομών και Μεταφορών, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα νόμο,

β) μέσα στο όχημα τοποθετείται κάμερα με μικρόφωνο που εικονίζει ευδιάκριτα ολόκληρη την καμπίνα του οχήματος ή τις θέσεις ανάβασης των μοτοσικλετών και κατά τη διάρκεια της εξέτασης είναι διασυνδεδεμένη συνεχώς με το κέντρο Ελέγχου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

γ) αναρτώνται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο στο εξωτερικό του αμαξώματος ενημερωτικές πινακίδες για την ενημέρωση τρίτων προσώπων, ότι ο χώρος περιμετρικά του οχήματος βιντεοσκοπείται αποκλειστικά για τους σκοπούς της εξέτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ 1119).

Οι υποψήφιοι οδηγοί για την απόκτηση άδειας οδήγησης, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους εξέτασης, υποχρεούνται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου και κατόχου του οχήματος. Η ασφαλιστική δαπάνη περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων λόγω σωματικής βλάβης, ή ζημιών σε πράγματα, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Οι υποψήφιοι οδηγοί προσκομίζουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πριν από την έναρξη της πρακτικής τους εξέτασης στον εκπαιδευτή, με ευθύνη του οποίου συμπληρώνεται ο φάκελος των υποψηφίων, ο οποίος τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, στην οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί.