Νέα δεδομένα τίθενται σε ισχύ μετά την ψήφιση του νόμου «Δοκιμασία προσόντων υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων» με τον οποίο προβλέπεται η βιντεοσκόπηση των εξεταζόμενων και η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:

α) κάθε εκπαιδευτικό όχημα που συμμετέχει στις εξετάσεις διαθέτει υποχρεωτικά διαδικτυακή σύνδεση με το Κέντρο Ελέγχου του Υπουργείου υποδομών και Μεταφορών, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα νόμο,

β) μέσα στο όχημα τοποθετείται κάμερα με μικρόφωνο που εικονίζει ευδιάκριτα ολόκληρη την καμπίνα του οχήματος ή τις θέσεις ανάβασης των μοτοσικλετών και κατά τη διάρκεια της εξέτασης είναι διασυνδεδεμένη συνεχώς με το κέντρο Ελέγχου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

γ) αναρτώνται υποχρεωτικά σε εμφανές σημείο στο εξωτερικό του αμαξώματος ενημερωτικές πινακίδες για την ενημέρωση τρίτων προσώπων, ότι ο χώρος περιμετρικά του οχήματος βιντεοσκοπείται αποκλειστικά για τους σκοπούς της εξέτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ 1119).

Οι υποψήφιοι οδηγοί για την απόκτηση άδειας οδήγησης, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής τους εξέτασης, υποχρεούνται σε ειδική ασφαλιστική κάλυψη έναντι του κυρίου και κατόχου του οχήματος. Η ασφαλιστική δαπάνη περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ασφαλιστική ευθύνη έναντι τρίτων λόγω σωματικής βλάβης, ή ζημιών σε πράγματα, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Οι υποψήφιοι οδηγοί προσκομίζουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πριν από την έναρξη της πρακτικής τους εξέτασης στον εκπαιδευτή, με ευθύνη του οποίου συμπληρώνεται ο φάκελος των υποψηφίων, ο οποίος τηρείται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, στην οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί.

Καταγραφή εξέτασης υποψήφιων οδηγών

Η θεωρητική εξέταση και η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψήφιων οδηγών μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και καταγράφονται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Το καταγεγραμμένο υλικό προστατεύεται από οποιαδήποτε παρέμβαση, και με ευθύνη του εκπαιδευτή του υποψήφιου οδηγού και της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφέρειας μεταφορτώνεται, αμελλητί, σε πληροφοριακό σύστημα την ίδια ημέρα της εξέτασης.

Το καταγεγραμμένο υλικό περιέχει οπτικοακουστικό υλικό από τον χώρο διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων, όπου απεικονίζονται όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία, από το εσωτερικό του εκπαιδευτικού οχήματος, όπου απεικονίζονται όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία και από το εξωτερικό του εκπαιδευτικού οχήματος, όπου απεικονίζεται το οδικό δίκτυο στο οποίο κινείται το εκπαιδευτικό όχημα και το οποίο περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς της αξιολόγησης και εποπτείας της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, λαμβάνοντας τα αναγκαία τεχνικά μέτρα για τη μη καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων χρηστών της οδού. Κατά τη διενέργεια της Θεωρητικής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών και των οδηγών, οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας υποχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη, ομαλή και διαφανή τήρηση της διαδικασίας.

Ως αναγκαία μέτρα νοούνται η δημιουργία κλωβού διακοπής ασύρματης επικοινωνίας, η απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων, όλων των συσκευών επικοινωνίας και κάθε άλλου ηλεκτρονικού ή άλλου μέσου, το οποίο καθιστά διαβλητή ή εμποδίζει τη διαδικασία της θεωρητικής εξέτασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν δεν έχει ενεργοποιηθεί η καταγραφή υλικού με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, η εξέταση των υποψήφιων οδηγών και των οδηγών δεν αρχίζει μέχρι την ενεργοποίησή τους.

Χωρίς τον εξεταστή

Τέλος, με τον ίδιο νόμο ορίζεται ότι οι ειδικές δοκιμασίες του πρώτου σταδίου για την απόδειξη των δεξιοτήτων οδήγησης των υποψήφιων οδηγών ή των οδηγών, διενεργούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών της οικείας ή όμορης περιφερειακής ενότητας.

Οι ειδικές δοκιμασίες πραγματοποιούνται από τον υποψήφιο οδηγό, χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή και του εξεταστή μέσα ή επί του εκπαιδευτικού οχήματος και μπορεί να διενεργούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης καταγραφής των δεδομένων της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς και αυτόματης εξαγωγής του αποτελέσματος.