Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής συμβούλου για την εκπόνηση και υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αναδιοργάνωσης των Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών και Ανάπτυξης των απαιτούμενων δομών, υποδομών και λειτουργίας στην Αττική.

Οι εταιρείες που έχουν υποβάλει προσφορές και έχουν εγκριθεί να μετάσχουν στη διαπραγμάτευση είναι οι PLANET A.E. Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε. Σύμβουλοι Διοίκησης και Ανάπτυξης, PLANNING A.E. Σύμβουλοι Οργανώσεως Επιχειρήσεων και η Κ & Ο Advisory Services A.E., ενώ το ποσό που προβλέπεται για τη δαπάνη αυτή ανέρχεται στα 132.680 ευρώ (με ΦΠΑ).

  • Ανάλυση, χαρτογράφηση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης: Ο Σύμβουλος καλείται να αναλύσει, χαρτογραφήσει και αξιολογήσει τη δομή και λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος αστικών logistics, αναλύοντας ποιοτικά τις ροές, καθώς και τα χαρακτηριστικά των δρομολογίων και των παραδόσεων.
  • Ανασχεδιασμός δομής δικτύου του νέου μοντέλου ΑΕΜ: Ο Σύμβουλος καλείται να ανασχεδιάσει τη δομή του δικτύου αστικών logistics μέσω της αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων που θα περιλαμβάνουν και λύσεις χωροθέτησης περιφερειακών και αστικών κέντρων ενοποίησης εμπορευμάτων.
  • Διαμόρφωση σχεδίου πολιτικής και μέτρων προώθησης του νέου μοντέλου ΑΕΜ: Ο Σύμβουλος καλείται να προτείνει σχέδιο εναλλακτικών πολιτικών, κινήτρων και μέτρων προώθησης ενός νέου βιώσιμου συστήματος αστικών logistics, καθώς και λύσεις επιβολής των μέτρων στην πράξη.
  • Σχεδιασμός πλάνου υλοποίησης στρατηγικού σχεδιασμού: Ο Σύμβουλος καλείται να σχεδιάσει ένα πλάνο δράσεων ανάπτυξης και υλοποίησης των ανωτέρω στρατηγικών κατευθύνσεων.

Στο σκεπτικό του υπ. Μεταφορών (Δ/ση Στρατηγικού Σχεδιασμού Υποδομών) για την παραπάνω σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου, αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Το σύστημα Αστικής Μεταφοράς Εμπορευμάτων (logistics – AEM) στις πόλεις της χώρας είναι σήμερα αναποτελεσματικό και εξαιρετικά επιβαρυντικό για τα δίκτυα, το περιβάλλον και τις λειτουργίες των πόλεων. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η προώθηση μέτρων και πολιτικών για την αναδιοργάνωση της δομής και των λειτουργιών logistics στα μεγάλα αστικά κέντρα, ώστε να καταστούν οι αστικές εμπορευματικές μεταφορές πιο βιώσιμες και αποτελεσματικές για τον εμπορικό κόσμο, τις ίδιες τις επιχειρήσεις logistics και τους πολίτες των πόλεων.

Η διεθνής πρακτική έχει αναδείξει πολλές καλές πρακτικές αναδιοργάνωσης και βελτίωσης των συστημάτων αστικής διανομής εμπορευμάτων (Urban Logistics) και συνεπώς είναι εξαιρετικά σημαντικό να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία και τα συμπεράσματα αυτών των καλών πρακτικών για να αναδιοργανώσουμε και το υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας των ελληνικών αστικών εμπορευματικών μεταφορών, με πρώτη εφαρμογή το λεκανοπέδιο Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό και επειδή κρίνεται απαραίτητη η προώθηση ενός νέου βιώσιμου μοντέλου ΑΕΜ που, αφενός μεν θα εξυπηρετεί αποτελεσματικά τις ανάγκες τροφοδοσίας των εμπορικών καταστημάτων και τη διανομή δεμάτων στους τελικούς καταναλωτές και αφετέρου δε, θα το επιτυγχάνει με σεβασμό στο περιβάλλον και με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση στη λειτουργία των πόλεων και στην ποιότητα ζωής των πολιτών, καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική η υποβοήθηση της υπηρεσίας μας στην εκπόνηση και υλοποίηση ενός Στρατηγικού Βιώσιμου Σχεδίου Βιώσιμης Αναδιοργάνωσης των Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών και Ανάπτυξης των απαιτούμενων δομών, υποδομών και λειτουργίας στην Αττική.