Αφαίρεση κάρτας οδηγού και πότε μπορεί να αντικατασταθεί

Παρ, 02/09/2022 - 14:58

Όταν η κάρτα οδηγού που έχει εκδοθεί από την Αρχή Έκδοσης Καρτών αφαιρεθεί από αρμόδια αρχή άλλου Κράτους-Μέλους λόγω κατοχής και/ή χρήσης από οδηγό που είναι άλλος από τον νόμιμο κάτοχο της κάρτας οδηγού και η κάρτα οδηγού που αφαιρέθηκε δεν έχει επιστραφεί στην Αρχή Έκδοσης Καρτών εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της αφαίρεσης, ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας μπορεί να υποβάλει αίτηση αντικατάστασης της κάρτας οδηγού που αφαιρέθηκε.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε πρόσφατη (01/09/22) τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι για την αντικατάσταση λόγω αφαίρεσης από αρμόδια αρχή άλλου Κράτους-Μέλους καταβάλλεται το αντίτιμο που προβλέπεται για την αντικατάσταση λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς της κάρτας οδηγού. Το γεγονός της αφαίρεσης της κάρτας οδηγού, οι λόγοι και η ημερομηνία της αφαίρεσης αποδεικνύονται με έγγραφο της αρχής που αφαίρεσε την κάρτα.

Σημειώνεται ότι η κάρτα οδηγού, που αφαιρείται από αρμόδια αρχή ελέγχου κατά τη διάρκεια καθ’ οδόν ελέγχου ως διοικητικό μέτρο, επιστρέφεται στην Αρχή Έκδοσης Καρτών, με διαβιβαστικό έγγραφο της αρχής ελέγχου που αναφέρει τους λόγους της αφαίρεσης. Η Αρχή Έκδοσης Καρτών ελέγχει την εγκυρότητα της κάρτας οδηγού και, εφ’ όσον η κάρτα είναι έγκυρη, την αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που την εξέδωσε για επιστροφή στο νόμιμο κάτοχό της.

Εάν η Αρχή Έκδοσης Καρτών από τον έλεγχο διαπιστώσει ότι η κάρτα δεν είναι έγκυρη για οποιονδήποτε λόγο, την ακυρώνει και ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας που την εξέδωσε.