Με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ τροποποιήθηκε η απόφαση περί υπαγωγής εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και επέρχονται νέες αλλαγές που συνοπτικά έχουν ως εξής:

- Η διαδικασία υπαγωγής μη ενωσιακών και εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένης της  διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και έκδοσης αδειών πραγματοποιείται πλήρως μηχανογραφικά μέσω του ICISnet με κατάργηση των χειρόγραφων διαδικασιών,

- η υποβολή των νέων τελωνειακών παραστατικών (Δελτίων Εισόδου, Εξόδου και Μεταβίβασης) προς υποστήριξη παρακολούθησης και ελέγχου της διαδικασίας πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή της αποθήκης-κάτοχο της άδειας στο ΙCΙsnet αποδεσμεύοντας τους πωλητές  προμηθευτές από την υποχρέωση έκδοσης και συμπλήρωσης αυτών χειρόγραφα,

- υποχρέωση των Διαχειριστών αποθηκών-κατόχων αδειών τελωνειακής αποθήκευσης να αποστέλλουν στους δικαιούχους του καθεστώτος αντίγραφα των Δελτίων Εισόδου, Εξόδου και Μεταβίβασης, προκειμένου να τηρούνται στο αρχείο τους ως δικαιολογητικά της απαλλαγής από τον φόρο.

- υποχρέωση υποβολής Δελτίου Εισόδου εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και για μη ενωσιακά εμπορεύματα για τα οποία έχουν προηγουμένως τηρηθεί τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής,

- δυνατότητα πραγματοποίησης συνήθων εργασιών, εκτός αποθηκών τελωνειακής αποθήκευσης, χωρίς σύσταση συμπληρωματικής εγγύησης,

- δυνατότητα διακίνησης εμπορευμάτων μεταξύ αποθηκών τελωνειακής αποθήκευσης χωρίς σύσταση συμπληρωματικής εγγύησης,

- υποβολή ενός τελωνειακού παραστατικού (ΔΕΦΚ) για την απόδηση του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας,

- διαδικασία χορήγησης απαλλαγών κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ανάλωση με αναγραφή της απαλλαγής και των δικαιολογητικών αυτής στη λογιστική αποθήκης και στο Δελτίο Εξόδου,

- παρακολούθηση των εμπορευμάτων κατά την προσωρινή ή οριστική έξοδο αυτών από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης μέσω του Δελτίου Εξόδου για τις κάτωθι περιπτώσεις:

- διενέργεια συνήθων εργασιών εκτός αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης,

- διακίνηση σε άλλη αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης,

- εκκαθάριση καθεστώτος με παράδοση των εμπορευμάτων σε άλλο Κράτος - Μέλος,

- θέση εμπορευμάτων σε ανάλωση.

 Με την ίδια εγκύκλιο η ΑΑΔΕ παρέχει αναλυτικές οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων. Βλέπε εγκύκλιο Ε. 2013/2021.