Τροχοί & TIR

Αναπροσαρμογή εισιτηρίων ΚΤΕΛ βάσει νέων χιλιομετρικών συντελεστών

Καθορίστηκαν τα κόμιστρα των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας τα οποία είναι αυξημένα εξαιτίας του γενικότερου αυξημένου κόστους παροχής του συγκοινωνιακού έργου, όπως το καύσιμο
Πέμπτη 21/12/2023 - 16:36
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθορίστηκαν τα κόμιστρα των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας τα οποία είναι αυξημένα εξαιτίας του γενικότερου αυξημένου κόστους παροχής του συγκοινωνιακού έργου, όπως το καύσιμο, το εργασιακό κόστος και το κόστος ανταλλακτικών και συντήρησης.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση με αριθμ. 384209 τα κόμιστρα καθορίζονται ως εξής:

«Άρθρο 1

Καθορισμός κομίστρου αστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε.

Καθορίζεται το κόμιστρο για τα αστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΔΕΑΣ Κω και ΡΟΔΑ, σύμφωνα με το ισχύον ζωνικό σύστημα κομίστρου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ως εξής:

Για μετακινήσεις από τη ζώνη Α στη ζώνη Β ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Β,

Για μετακινήσεις από τη ζώνη Β στη ζώνη Γ ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Β,

Για μετακινήσεις από τη ζώνη Α στη ζώνη Γ ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Γ,

Για μετακινήσεις από τη ζώνη Β στη ζώνη Α ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Β,

Για μετακινήσεις από τη ζώνη Γ στη ζώνη Β ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Β,

Για μετακινήσεις από τη ζώνη Γ στη ζώνη Α ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Γ,

Για μετακινήσεις εντός μίας και μόνο ζώνης ισχύει το κόμιστρο της ζώνης Α.

Το πέντε τοις εκατό (5%) των παραπάνω τιμών αποτελεί την εισφορά του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α’ 268). Οι τιμές των εισιτηρίων των αστικών επιβατικών γραμμών, που προκύπτουν μετά την επιβολή του ισχύοντος ΦΠΑ, στρογγυλοποιούνται στο εγγύτερο πολλαπλάσιο (μικρότερο ή μεγαλύτερο) των δέκα (10) λεπτών.».

Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Β/οικ.69088/4971/15/2015 (Β’ 2498) υπουργικής απόφασης ως εξής:

«1. Οι τιμές του κομίστρου στις υπεραστικές επιβατικές γραμμές των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. και της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου “ΡΟΔΑ” με βάση τους χιλιομετρικούς συντελεστές κομίστρου, ανά χιλιόμετρο και επιβάτη, καθώς και οι τιμές των εισιτηρίων των αστικών γραμμών που εκμεταλλεύονται τα υπεραστικά ΚΤΕΛ διαμορφώνονται, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ως εξής:

Α. Ενδονομαρχιακών γραμμών

Το πέντε τοις εκατό (5%) των τιμών κομίστρου που προκύπτουν με βάση τους παραπάνω χιλιομετρικούς συντελεστές αποτελεί την εισφορά του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α’ 268).

Β. Διανομαρχιακών γραμμών

Για το πέραν του ενδονομαρχιακού τμήματος της γραμμής, ο χιλιομετρικός συντελεστής (Χ.Σ.) διαμορφώνεται, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 0,0812€. Το πέντε τοις εκατό (5%) των τιμών κομίστρου που προκύπτουν με βάση τον παραπάνω χιλιομετρικό συντελεστή αποτελεί την εισφορά του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α’ 268).

Γ. Αστικές επιβατικές γραμμές

Για τις αστικές γραμμές που εκμεταλλεύονται τα λεωφορεία των Υπεραστικών ΚΤΕΛ, το ελάχιστο εισιτήριο διαμορφώνεται, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 0,96 € και το μέγιστο εισιτήριο, επίσης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 1,93 €.».

Η παρ. 6 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Β/οικ.69088/ 4971/15/2015 (Β’ 2498) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Στις υπεραστικές επιβατικές γραμμές το κατώτερο όριο κανονικού εισιτηρίου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ορίζεται σε 1,76 € και του μειωμένου, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε 0,88 €.».

PreviousNext