Καθορίστηκαν εκ νέου οι όροι της διαδικασίας ανταλλαγής, μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020, αδειών οδήγησης, οι οποίες έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο και κατέχονται από πρόσωπα που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, ως δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης, με αντίστοιχων κατηγοριών ελληνικές άδειες οδήγησης.

Συγκεκριμένα, η ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από το Η.Β. και κατέχεται από πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα, ως δικαιούχος της Συμφωνίας Αποχώρησης, δύναται να ανταλλάσσεται με αντίστοιχων κατηγοριών ελληνική άδεια οδήγησης, χωρίς θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, κατά τη διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα της παρούσας απόφασης, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των άρθρων αυτών, με δυνατότητα ενσωμάτωσης στην εκδιδόμενη ελληνική άδεια, εκδοθέντος από το Η.Β. ισχύοντος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)/Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού.

Τυχούσα υφιστάμενη άδεια οδήγησης, εκδοθείσα από το Η.Β., η οποία φέρει την ένδειξη «Προσωρινή άδεια» (“Provisional Driving Licence”) δεν υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης και επομένως δεν ανταλλάσσεται με ελληνική.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα, 2/2/21, στο ΦΕΚ 368/Β/21, στην οποία ορίζονται, επίσης, και τα παρακάτω:

Κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από το Η.Β., εφόσον αποκτήσει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, ως δικαιούχος της Συμφωνίας Αποχώρησης, προκειμένου να οδηγεί στην ελληνική επικράτεια, δύναται να αιτηθεί την ανταλλαγή της με αντίστοιχων κατηγοριών ελληνική άδεια οδήγησης, χωρίς θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, εφόσον έχει την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) ηλικία, με δυνατότητα ενσωμάτωσης στην εκδιδόμενη ελληνική άδεια, εκδοθέντος από το Η.Β. ισχύοντος Π.Ε.Ι./ Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού.

Δεν ανταλλάσσεται κατηγορία που εμπεριέχεται σε έντυπο άδειας οδήγησης του Η.Β. με ημερομηνία στο σημείο 4α του εντύπου, μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εφόσον κατά την ημερομηνία του σημείου 4α, ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

Δεν ενσωματώνεται σε ελληνική άδεια, Π.Ε.Ι./Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού που έχει χορηγηθεί από το Η.Β. σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εφόσον κατά την ημερομηνία χορήγησης ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.