Τροχοί & TIR

Απαραίτητο το ΠΕΙ για όλους τους επαγγελματίες οδηγούς

Ποιοι εξαιρούνται, η διαδικασία των εξετάσεων – τι πρέπει να γνωρίζετε Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) είναι απαραίτητο για κάθε οδηγό οχήματος των κατηγοριών: α) D1, D1E, D, DE, οι
Παρασκευή 29/03/2019 - 17:07
Κοινοποίηση στα Social Media
Για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης και απόκτηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του, ένα πλήθος δικαιολογητικών.
Για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης και απόκτηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του, ένα πλήθος δικαιολογητικών.

Ποιοι εξαιρούνται, η διαδικασία των εξετάσεων – τι πρέπει να γνωρίζετε

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) είναι απαραίτητο για κάθε οδηγό οχήματος των κατηγοριών:

α) D1, D1E, D, DE, οι οποίοι απέκτησαν ή αποκτούν άδεια οδήγησης μιας τουλάχιστον από τις κατηγορίες αυτές από 10 Σεπτεμβρίου 2008 και μετά.

β) C1, C1E, C, CE, οι οποίοι απέκτησαν ή αποκτούν άδεια οδήγησης μιας τουλάχιστον από τις κατηγορίες αυτές από 10 Σεπτεμβρίου 2009 και μετά.

2. Δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης:

α) μεταφοράς επιβατών, οι οδηγοί οι οποίοι απέκτησαν οποιαδήποτε από τις κατηγορίες D1, D1E, D, DE, πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου 2008, αλλά υποχρεούνται στην απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών μέσω περιοδικής κατάρτισης,

β) μεταφοράς εμπορευμάτων, οι οδηγοί οι οποίοι απέκτησαν οποιαδήποτε από τις κατηγορίες C1, C1E, C, CE, πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου 2009, αλλά υποχρεούνται στην απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω περιοδικής κατάρτισης.

3. Εξαιρούνται και δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης, οι οδηγοί οχημάτων των παρακάτω κατηγοριών:

  1. Οχημάτων, των οποίων, η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
  2. Οχημάτων, τα οποία ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα), καθώς και οχημάτων τα οποία δεν ανήκουν στις Υπηρεσίες αυτές, χρησιμοποιούνται, όμως, απ΄αυτές με οποιοδήποτε καθεστώς.
  3. Οχημάτων, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της Πολιτικής Άμυνας της Χώρας ή της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (Π.Σ.Ε.Α).
  4. Οχημάτων, τα οποία υποβάλλονται σε δοκιμές επί της οδού για λόγους τεχνικής βελτίωσης, επισκευής ή συντήρησης των νέων ή μεταποιημένων οχημάτων, τα οποία δεν έχουν ακόμη τεθεί σε κυκλοφορία.
  5. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή για εργασίες διάσωσης.
  6. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για μαθήματα οδήγησης αυτοκινήτων, με σκοπό την απόκτηση άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι. (όπως προβλέπεται στο διάστημα αυτό).
  7. Οχημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν θεωρούνται εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
  8. Οχημάτων, τα οποία μεταφέρουν υλικά ή εξοπλισμό, ο οποίος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού τους, υπό την προϋπόθεση ότι, η οδήγηση των οχημάτων αυτών δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού.

Προϋποθέσεις, διαδικασία και δικαιολογητικά για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων

Για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης και απόκτηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του, τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

1. Εφόσον δεν είναι κάτοχος άδειας οδήγησης μιας τουλάχιστον των κατηγοριών C1, C1E, C, CE ή D1, D1E, D, DE κατά περίπτωση:

α) Αίτηση −Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, για χορήγηση άδειας οδήγησης κατηγορίας C1 ή C1E ή C ή CE ή D1 ή D1E ή D ή DE μαζί με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), με την οποία δηλώνει:

• Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών επέκτασης.

• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

• Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

 • Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους − μέλους της Ε. Ε. και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται την επέκταση. β) Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους — μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος του στην χώρα μας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προ− κύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

γ) Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.

δ) Απλό φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης.

ε) Δύο πιστοποιητικά υγείας πρωτοβάθμιας ιατρικής εξέτασης, καθώς και φωτοαντίγραφα των δύο αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών ή Πρακτικό Δ.Ι.Ε.

 Τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά υγείας γίνονται δεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία εφόσον κατατίθενται εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους.

στ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.

ζ) Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, οι δύο (2) από αυτές προσκομίζονται στους γιατρούς, εφόσον είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικών υγείας. η) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για τη δαπάνη της επέκτασης από την κατηγορία Β σε μια από τις κατηγορίες C ή C1 ή D ή D1.

θ) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης και δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίου οδηγού ή οδηγού. 

ι) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης Π.Ε.Ι. και πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι.

  • ια) Αποδεικτικό, για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ, ανά κατηγορία, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά που καταβάλλεται μετά την επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι., της αιτηθείσας κατηγορίας.
  • ιβ) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης που καταβάλλεται μετά την επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι., της αιτηθείσας κατηγορίας.

Μετά την υποβολή των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών (εκτός των δικαιολογητικών θ, ι, ια και ιβ), η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.)

2. Εφόσον είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης μιας τουλάχιστον των κατηγοριών C1, C1E, C, CE ή D1, D1 Ε, D, DE κατά περίπτωση:

α) Αίτηση − Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, για χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), με την οποία δηλώνει:

• Ότι έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή ότι έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών χορήγησης.

• Τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του, η οποία πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

• Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

• Ότι δεν είναι κάτοχος άλλης άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους−μέλους της Ε. Ε. και δεν του έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή, εκτός αυτής που αιτείται για την προσθήκη του κωδικού 95.

β) Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους — μέλους της Ε.Ε. υποβάλλει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, ενώ για υπήκοο τρίτης χώρας απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στην χώρα μας ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

γ) Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Δια− μονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει την επί έξι μήνες σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.

δ) Απλό φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης.

στ) Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης.

ζ) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

η) Αποδεικτικό, για την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για κάθε προγραμματισμό θεωρητικής εξέτασης Π.Ε.Ι. και πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι.

θ) Αποδεικτικό, του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης που καταβάλλεται μετά την επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι., της αιτηθείσας κατηγορίας.

Μετά την υποβολή των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών (εκτός των δικαιολογητικών η και θ), η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.).

Θεωρητική εξέταση

Έχοντας ο υποψήφιος το ΔΕΕ (Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης), είναι έτοιμος για την εξέτασή του.

1. Ο προγραμματισμός της θεωρητικής εξέτασης γίνεται από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού προσκομισθεί το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) ή το Δελτίο Εξέτασης (Δ.Ε.) κατά περίπτωση του υποψηφίου, από τον ίδιο ή από άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδική εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο η καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για τη θεωρητική εξέταση για χορήγηση Π.Ε.Ι. Το ποσό αυτό καταβάλλεται για κάθε προγραμματισμό ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του υποψηφίου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οδηγός έχει αιτηθεί χορήγηση κατηγορίας άδειας οδήγησης και Π.Ε.Ι. τότε καταβάλλεται και το σχετικό παράβολο όπως προβλέπεται. Η θεωρητική εξέταση Π.Ε.Ι. μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τη θεωρητική εξέταση για τη χορήγηση της κατηγορίας άδειας οδήγησης.

2. Η θεωρητική εξέταση υποψηφίου για χορήγηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών διενεργείται, από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του, ενώπιον επιτροπής.

3. Η θεωρητική εξέταση Π.Ε.Ι. γίνεται σε αίθουσα, για το σύνολο των προγραμματισθέντων υποψηφίων. Με μέριμνα της επιτροπής, η οποία ελέγχει την ταυτότητα των υποψηφίων, εισέρχονται στην αίθουσα οι υποψήφιοι που έχουν προγραμματιστεί τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Υποψήφιος που δε φέρει μαζί του τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοπροσωπίας (όπως, ταυτότητα ή διαβατήριο) και το αντίστοιχο Δελτίο Εξέτασης (Δ.Ε.Ε ή Δ.Ε.) αποκλείεται από τις εξετάσεις και στην κατάσταση σημειώνεται ως μη προσελθών, όπως αντίστοιχα και οι μη προσελθόντες.

4. Η θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών για χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας αρχικής επιμόρφωσης μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικών Εξετάσεων Π.Ε.Ι. (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.) διενεργείται ως εξής:

α) Το σύστημα δημιουργεί με τυχαία επιλογή, από τη βάση ερωτήσεων που περιέχονται σήμερα στα εγχειρίδια των Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών αντίστοιχα, θέματα διακριτά για κάθε υποψήφιο. Η διαδικασία εξέτασης περιλαμβάνει δύο δοκιμασίες:

i) Ένα ερωτηματολόγιο με ογδόντα (80) ερωτήσεις, για κάθε υποψήφιο, με τρεις (3) προτεινόμενες απαντήσεις από τις οποίες μία (1) μόνο είναι ορθή. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι εκατόν (170) λεπτά.

ii) Τρεις (3) μελέτες περιπτώσεων (case studies), για κάθε υποψήφιο. Κάθε μία μελέτη περίπτωσης, απαντάται με περισσότερες από μία ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές είναι πολλαπλών επιλογών. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης αυτής είναι εβδομήντα (70) λεπτά. β) Η εξέταση του ερωτηματολογίου γίνεται ηλεκτρονικά. Η εξέταση των μελετών περιπτώσεων γίνεται ηλεκτρονικά αφού το σύστημα έχει επιλέξει τυχαία τρία θέματα. Το ερωτηματολόγιο και οι μελέτες περιπτώσεων συνδέονται μεταξύ τους ανά υποψήφιο μηχανογραφικά. Η βαθμολόγηση για το ερωτηματολόγιο και τις μελέτες περιπτώσεων γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα.

γ) Κάθε σωστή ερώτηση του ερωτηματολογίου βαθμολογείται με μία (1) μονάδα και κάθε σωστή (πλήρης) ανάπτυξη μελέτης περίπτωσης βαθμολογείται με είκοσι (20) μονάδες. Η άριστη βαθμολογία είναι ογδόντα (80) μονάδες για το ερωτηματολόγιο και εξήντα (60) μονάδες για τις μελέτες περιπτώσεων. Το σύνολο της άριστης βαθμολογίας και από τις δύο δοκιμασίες είναι εκατό (140) μονάδες.

δ) Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 48 ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο και έχουν συγκεντρώσει 36 βαθμούς από την ανάπτυξη μελέτης των τριών περιπτώσεων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 60% της άριστης βαθμολογίας ανά δοκιμασία.

ε) Υποψήφιος, θεωρείται ότι απέτυχε και δεν έχει δικαίωμα επανεξέτασης ή εξέτασης για την απόκτηση άδειας οδήγησης της ίδιας κατηγορίας με ή χωρίς Π.Ε.Ι. εντός ενός εξαμήνου, όταν κατά την εξέταση καταλαμβάνεται να:

• κάνει χρήση οποιωνδήποτε βιβλίων και σημειώσεων ή

• συνεργάζεται ή συνομιλεί με άλλους εξεταζόμενους ή

• κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή

• κάνει χρήση κινητών τηλεφώνων, ακουστικών ή οποιασδήποτε συσκευής επικοινωνίας ή • κάνει χρήση οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής, όπως υπολογιστή χειρός ή

• πλοηγείται στο διαδίκτυο ή σε άλλα προγράμματα ή

• απομακρύνεται από τη θέση εξέτασης για οποιοδήποτε λόγο, πριν την ολοκλήρωση της θεωρητικής εξέτασης Π.Ε.Ι. ή

• απομακρύνεται από τη θέση εξέτασης, εάν είναι ο προτελευταίος υποψήφιος που έχει απομείνει, πριν ολοκληρώσει τη θεωρητική εξέταση Π.Ε.Ι. και ο τελευταίος υποψήφιος.

5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων αρχικής επιμόρφωσης και επιθυμεί και την απόκτηση του Π.Ε.Ι. της άλλης κατηγορίας, επιλέγονται από το Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι. οι κατάλληλες ερωτήσεις ώστε να μην περιλαμβάνουν τα κοινά τμήματα της αρχικής επιμόρφωσης και των δύο κατηγοριών, παρά μόνο τα τμήματα που αφορούν την επιμόρφωση της νέας δραστηριότητας. Σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις οι σχετικές με τον αριθμό των ερωτήσεων και το χρόνο εξέτασης.

6. Μετά το πέρας της εξέτασης το φύλλο «Αποτέλεσμα εξέτασης υποψηφίου» που εκδίδει το μηχανογραφικό σύστημα», παραδίδονται στον προϊστάμενο του αρμοδίου τμήματος ή στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας, με υπογραφή παραλαβής, σε φωτοαντίγραφο του. Το φωτοαντίγραφο της κατάστασης κρατείται από ένα μέλος της επιτροπής (τον εκτελούντα χρέη προέδρου).

Μετά το τέλος της θεωρητικής εξέτασης, παραδίδονται στους υποψήφιους τα δελτία τους συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα με το αποτέλεσμα της εξέτασης, προκειμένου να προγραμματίσει η θεωρητική επανεξέταση ή πρακτική εξέταση τους, κατά περίπτωση.

7. Όσοι απορρίπτονται της θεωρητικής εξέτασης έχουν δικαίωμα επανεξέτασης αφού συμπληρωθούν επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα απόρριψης (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας απόρριψης). Όσοι δεν προσέλθουν για οποιοδήποτε λόγο στις θεωρητικές εξετάσεις την προγραμματισμένη ημέρα, έχουν δικαίωμα εξέτασης αφού συμπληρωθούν δεκατέσσερις (14) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα απόρριψης (συμπεριλαμβανομένης της ημέρας απόρριψης).

8. Απουσία υποψηφίου οδηγού για λόγους υγείας, ατυχήματος ή οποιονδήποτε άλλο προσωπικό λόγο που καθιστά ανυπέρβλητη την παρουσία του, στην προγραμματισμένη θεωρητική εξέταση του υποψηφίου από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια επιτροπή πρέπει να δηλώνεται με αίτηση του στην αρμόδια υπηρεσία το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή ο προγραμματισμός γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη σχετική υπουργική απόφαση.

Πρακτική εξέταση

1. Οι υποψήφιοι για χορήγηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών οι οποίοι επιτυγχάνουν στη θεωρητική εξέταση, υποχρεούνται να υποβληθούν σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, εφόσον απαιτείται, και πρακτικής εξέτασης Π.Ε.Ι. Ο προγραμματισμός γίνεται από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού προσκομισθεί το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) ή Δελτίο Εξέτασης (Δ.Ε.) κατά περίπτωση του υποψηφίου, από τον ίδιο ή από άλλο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδική εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής και αποδειχθεί με κάθε πρόσφορο μέσο η καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για την πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι. Το παραπάνω ποσό καταβάλλεται για κάθε προγραμματισμό ανεξάρτητα από τη συμμετοχή του υποψηφίου οδηγού.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οδηγός έχει αιτηθεί τη χορήγηση κατηγορίας άδειας οδήγησης μίας τουλάχιστον εκ των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE και Π.Ε.Ι. τότε καταβάλλεται και το σχετικό παράβολο, όπως προβλέπεται.

2. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και η πρακτική εξέταση αποτελείται από τις εξής δοκιμασίες:

α) Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση κατηγορίας άδειας οδήγησης κατηγορίας C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E ή DE οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραρτημάτων II και III της της αριθμ. 50984/7947/2013 (Β΄ 3056) υπουργικής απόφασης .

β) Προφορικές ερωτήσεις για την απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων (ως προς τα σημεία − στόχους 1.4, 3.2, 3.3 και 3.5.) και μεταφοράς επιβατών (ως προς τα σημεία − στόχους 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 και 3.5). Οι ερωτήσεις κατά την εξέταση θα καλύπτουν όλες τις παραπάνω αναφερόμενες κατά περίπτωση ενότητες (στόχους), από το Εγχειρίδιο (βιβλίο) Π.Ε.Ι. Επιβατών ή Π.Ε.Ι. Εμπορευμάτων αντίστοιχα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα II της παρούσας.

Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται στον υποψήφιο είναι τουλάχιστον τέσσερις (4) σε κάθε ενότητα (στόχο) όπως είναι διατυπωμένες στα εγχειρίδια Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης επιβατών ή εμπορευμάτων, χωρίς να εκφωνούνται οι αντίστοιχες πιθανές απαντήσεις. Η υποβολή των ερωτήσεων κάθε ενότητας (στόχου) πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των ερωτήσεων προηγούμενης ενότητας μέχρι να συμπληρωθούν όλοι οι στόχοι που αναγράφονται στα υποδείγματα 1 και 2 των Δ.Ε.Ε. και Δ.Ε. αντίστοιχα, του Παραρτήματος Ι. Ο υποψήφιος κρίνεται αποτυχών σε κάθε ενότητα (στόχο) εφόσον δεν απαντήσει σωστά σε δύο (2) από τις ερωτήσεις που θα του υποβληθούν από τον εξεταστή και στην περίπτωση αυτή σημειώνεται η ένδειξη «ΑΠ» και είναι λόγος απόρριψης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Ομάδα Α του Δελτίου Εκπαίδευσης και Εξέτασης ή του Δελτίου Εξέτασης, της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς και της πρακτικής εξέτασης κατά περίπτωση. Η ελάχιστη διάρκεια των δοκιμασιών (α) και (β) είναι 30 λεπτά της ώρας.

γ) Δοκιμασία οδήγησης διάρκειας 90 λεπτών. Η δοκιμασία αυτή προορίζεται να αξιολογήσει την εις βάθος γνώση της ορθολογικής οδήγησης βάσει των κανόνων ασφαλείας. Η δοκιμασία αυτή διεξάγεται, κατά το δυνατόν, επί οδών εκτός κατοικημένων περιοχών, σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας και σε αυτοκινητοδρόμους (ή παρόμοιες οδούς), καθώς και σε όλους τους τύπους των αστικών οδών. Οι οδοί αυτές πρέπει να παρουσιάζουν διάφορους τύπους δυσκολιών που ενδέχεται να συναντήσει ένας οδηγός. Είναι επιθυμητό η δοκιμασία αυτή να διεξάγεται κάτω από διαφορετικές συνθήκες πυκνότητας της κυκλοφορίας. Ο χρόνος οδήγησης σε οδό πρέπει να χρησιμοποιείται κατά βέλτιστο τρόπο ούτως ώστε να αξιολογείται ο υποψήφιος σε όλες τις ζώνες κυκλοφορίας που θα μπορούσε να συναντήσει.

3. Οι υποψήφιοι για χορήγηση άδειας οδήγησης των κατηγοριών C1, C, D1, D, C1 Ε, CE, D1 Ε, DE με Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης εμπορευμάτων ή επιβατών αντίστοιχα, κατά την πρακτική εξέταση, υποχρεούνται να επιτύχουν στις δοκιμασίες της παραγράφου 2. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος υποχρεούται, πριν από την πρακτική του εξέταση να εκπαιδευτεί πρακτικά σαν υποψήφιος οδηγός, πραγματοποιώντας τον ελάχιστο αριθμό μαθημάτων, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 της της αριθμ. 50984/7947/2013 (Β΄ 3056) υπουργικής απόφασης, για την κατηγορία που επιθυμεί να αποκτήσει. Η πρακτική εκπαίδευση και εξέταση πραγματοποιείται με εκπαιδευτικό όχημα της αιτούμενης κατηγορίας, παρουσία εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 28 της της αριθμ. 50984/7947/2013 (Β΄ 3056) υπουργικής απόφασης, σχετικές με τους υποψήφιους οδηγούς καθώς και αυτές της απόκτησης Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του Π.δ. 74/2008 (Α΄ 112). Ο υποψήφιος εξετάζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Αρχικής Επιμόρφωσης (Υπόδειγμα 1).

4. Ο υποψήφιος, κάτοχος αντίστοιχης άδειας οδήγησης, για χορήγηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης εμπορευμάτων ή επιβατών κατά την πρακτική εξέταση υποχρεούται να επιτύχει στις δοκιμασίες (β) και (γ) της παραγράφου 2. Ο υποψήφιος εξετάζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Εξέτασης Υποψηφίου για Χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Αρχικής Επιμόρφωσης (Υπόδειγμα 2).

5. Σε περίπτωση που, κάτοχος Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων αιτηθεί την επέκταση της άδειας οδήγησης σε μία από τις κατηγορίες C, C1 Ε, CE κατά περίπτωση, δεν υποχρεούται σε νέα εξέταση για απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων. Αντίστοιχα σε περίπτωση που, κάτοχος Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών αιτηθεί την επέκταση της άδειας οδήγησης σε μία από τις κατηγορίες D, D1E, DE κατά περίπτωση, δεν υποχρεούται σε νέα εξέταση για απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών.

Χορήγηση Π.Ε.Ι.

1. Από την ημερομηνία της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης του ενδιαφερομένου, αυτός θεωρείται κάτοχος Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών, κατά περίπτωση, το οποίο έχει πενταετή ισχύ.

2. Η κατοχή Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης αποδεικνύεται, αποκλειστικά και μόνο, με την καταχώρηση του κοινοτικού κωδικού «95» επάνω στην άδεια οδήγησης. Η καταχώρηση του κοινοτικού κωδικού επάνω στην άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ, γίνεται ακολουθώντας τη διαδικασία εκτύπωσης με την συμπλήρωση στη στήλη 12 του κοινοτικού κωδικού «95» και της ημερομηνία λήξης ισχύος του Π.Ε.Ι. δίπλα σε μία από τις κατηγορίες D1 ή D1E ή D ή DE (για μεταφορά επιβατών) και C1 ή C1Ε ή C ή CE (για μεταφορά εμπορευμάτων).

3. Η λήξη ισχύος του Π.Ε.Ι. είναι ανεξάρτητη με τη λήξη ισχύος της άδειας οδήγησης και για το λόγο αυτό, η αναγραφή του κωδικού 95, πρέπει να μεταφέρεται στο νέο έντυπο της άδειας οδήγησης, σε περίπτωση ανανέωσής της.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στην υπ. απόφαση, αριθμ. οικ. 29898/3378, που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1318/Β/2016.

Δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών, οι οδηγοί οι οποίοι απέκτησαν οποιαδήποτε από τις κατηγορίες D1, D1E, D, DE, πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου 2008
PreviousNext