«Επιτρέπεται η θέση σε κυκλοφορία περισσοτέρων του ενός ρυμουλκουμένων για κάθε ρυμουλκό I.X.

Στην έννοια των ρυμουλκουμένων περιλαμβάνονται και τα ημιρυμουλκούμενα.

Οι όροι με τους οποίους τίθενται σε κυκλοφορία τα ρυμουλκούμενα I.X. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Για τη θέση σε κυκλοφορία κάθε ρυμουλκουμένου πέραν του πρώτου, με το οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία και το ρυμουλκό, καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραμμο. Το ύψος της εισφοράς αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών».

Τα παραπάνω ορίζονται στο άρθρο 46 του νόμου 4784/21 του υπ. Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 40/Α/16-3-21).