Βαρύ το ποινολόγιο για παραβάσεις στα καύσιμα

Παρ, 28/10/2022 - 08:44
Φωτό αρχείου

Μέχρι 15.000 ευρώ φτάνουν τα πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με την υποχρέωση ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης και το ίδιο ισχύει για παραβάσεις σχετικές με τις δεξαμενές πρατηρίων πετρελαίου θέρμανσης που το διαθέτουν σε πωλητές.

Ειδικότερα, για κάθε παράβαση της υποχρέωσης καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη το είδος των παραβάσεων και τη βαρύτητά τους, ως ακολούθως:

1. Σε περίπτωση εξ ολοκλήρου παράλειψης απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ σε βάρος του, κατά περίπτωση, υπόχρεου καταχώρισης, ο οποίος ευθύνεται για την παράλειψη απογραφής.

2. Σε περίπτωση μη καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η μη καταχώριση αφορά στα στοιχεία των δεξαμενών ή/και τα στοιχεία ογκομέτρησής τους ή/και τα στοιχεία των μετρητών εκροής καυσίμων ή/και τα στοιχεία, τυχόν, γεφυροπλαστιγγών ή/και τα στοιχεία των συστημάτων μέτρησης στάθμης

β) τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η μη καταχώριση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του

γ) τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος του αποθηκευτή, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του

δ) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος των λοιπών υπόχρεων καταχώρισης, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής τους.

3. Σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται, κατά περίπτωση, διοικητικό πρόστιμο, ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ανά στοιχείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η ανακριβής καταχώριση αφορά στα στοιχεία των δεξαμενών ή/και τα στοιχεία ογκομέτρησής τους ή/και τα στοιχεία των μετρητών εκροής καυσίμων ή/και τα στοιχεία τυχόν γεφυροπλαστιγγών ή/και τα στοιχεία των συστημάτων μέτρησης στάθμης

β) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ανά στοιχείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η ανακριβής καταχώριση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του

γ) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά στοιχείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος του αποθηκευτή, όσον αφορά τα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του,

δ) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά στοιχείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος των λοιπών υπόχρεων, όσον αφορά τα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής τους.

4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σε βάρος του, κατά περίπτωση, υπόχρεου καταχώρισης, ο οποίος ευθύνεται για την εκπρόθεσμη ολοκλήρωση της καταχώρισης.

5. Σε περίπτωση μη επικαιροποίησης καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, κατόπιν μεταβολής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1080/15-06-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω, με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η μη επικαιροποίηση αφορά στα στοιχεία των δεξαμενών ή/και τα στοιχεία ογκομέτρησής τους ή/και τα στοιχεία των μετρητών εκροής καυσίμων ή/και τα στοιχεία τυχόν γεφυροπλαστιγγών ή/και τα στοιχεία των συστημάτων μέτρησης στάθμης

β) τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η μη επικαιροποίηση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του

γ) τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του αποθηκευτή, όσον αφορά τα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του

δ) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος των λοιπών υπόχρεων καταχώρισης, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής τους.

6. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επικαιροποίησης καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, κατόπιν μεταβολής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1080/ 15-06-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ:

α) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η εκπρόθεσμη επικαιροποίηση αφορά στα στοιχεία των δεξαμενών ή/και τα στοιχεία ογκομέτρησής τους ή/και τα στοιχεία των μετρητών εκροής καυσίμων ή/και τα στοιχεία τυχόν γεφυροπλαστιγγών ή/και τα στοιχεία των συστημάτων μέτρησης στάθμης

β) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η εκπρόθεσμη επικαιροποίηση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσης του

γ) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του αποθηκευτή, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του

δ) χίλια (1.000) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος των λοιπών υπόχρεων καταχώρισης, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής τους.

7. Σε περίπτωση μη ενημέρωσης περί μεταβίβασης της εγκατάστασης σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) Σε βάρος του προηγούμενου διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον αυτός δεν υποβάλει αίτημα στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών, για εκκίνηση της διαδικασίας μεταβίβασης με συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων για τη μεταβίβαση,

β) σε βάρος του νέου διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον αυτός δεν αποδεχθεί το ανωτέρω αίτημα μεταβίβασης μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Δεξαμενών και δεν επικαιροποιήσει τα σχετικά στοιχεία όπου απαιτείται.

8. Σε περίπτωση μη επικαιροποίησης καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Α.1080/15-06-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η μη επικαιροποίηση αφορά στα στοιχεία των δεξαμενών ή/και τα στοιχεία ογκομέτρησής τους ή/και τα στοιχεία των μετρητών εκροής καυσίμων ή/και τα στοιχεία τυχόν γεφυροπλαστιγγών ή/και τα στοιχεία των συστημάτων μέτρησης στάθμης

β) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η μη επικαιροποίηση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του

γ) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του αποθηκευτή, όσον αφορά τα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του

δ) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος των λοιπών υπόχρεων καταχώρισης, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής τους.

9. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επικαιροποίησης καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Α.1080/15-06-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ:

α) τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η εκπρόθεσμη επικαιροποίηση αφορά στα στοιχεία των δεξαμενών ή/και τα στοιχεία ογκομέτρησής τους ή/και τα στοιχεία των μετρητών εκροής καυσίμων ή/και τα στοιχεία τυχόν γεφυροπλαστιγγών ή/και τα στοιχεία των συστημάτων μέτρησης στάθμης

β) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του διαχειριστή της εγκατάστασης, εφόσον η εκπρόθεσμη επικαιροποίηση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσης του

γ) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του αποθηκευτή, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του

δ) χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος των λοιπών υπόχρεων καταχώρισης, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής τους.

10. Σε περίπτωση μη καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη συστήματος εισροών – εκροών και της ημερομηνίας υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη συστήματος εισροών - εκροών, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.1080/15-06-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον διαχειριστή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο, τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο.

11. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη συστήματος εισροών - εκροών και της ημερομηνίας υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη συστήματος εισροών - εκροών, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Α.1080/ 15-06-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται στον διαχειριστή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο, δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο.

Παραβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης

Ανάλογες είναι και οι κυρώσεις για παραβάσεις σχετικές με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης.

Ειδικότερα, σε περίπτωση εξ ολοκλήρου παράλειψης απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, σε βάρος του, κατά περίπτωση, υπόχρεου καταχώρισης, ο οποίος ευθύνεται για την παράλειψη απογραφής.

Σε περίπτωση μη καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:

α) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η μη καταχώριση αφορά στα στοιχεία δεξαμενών ή/και τα στοιχεία αντλιών πρατηρίου ή/και τα στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών,

β) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η μη καταχώριση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του,

γ) τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος του εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του.

Μικρότερα ποσά, από 1.000 μέχρι 4.000 ευρώ ισχύουν για παραβάσεις που αφορούν στη μη γνωστοποίηση της μεταβολής καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, στην εκπρόθεσμη γνωστοποίηση στοιχείων, στη μη επικαιροποίηση καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, στην παράλειψη καταχώρισης στοιχείων των αντλιών του πρατηρίου στο φορολογικό μηχανισμό κ.α.