Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα, 17/12/20, το Πληροφοριακό Σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης της αίτησης και των δικαιολογητικών για συγκεκριμένες διαδικασίες αδειών οδήγησης και την ηλεκτρονική αποστολή προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ) όλων των εκτυπώσιμων στοιχείων στις άδειες οδήγησης για τις ίδιες διαδικασίες.

Σε σχετική εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών αναφέρονται τα εξής:

Από τη 17η Δεκεμβρίου 2020 τίθεται σε λειτουργία για τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης, το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) μέσω του οποίου, οι ενδιαφερόμενοι για «Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης» και «Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης», που υπάγονται στην περιοχή αρμοδιότητας των ανωτέρω Υπηρεσιών, δύνανται να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων της φωτογραφίας και της υπογραφής τους, σε ψηφιακή μορφή, ηλεκτρονικά, μέσω της αναπτυχθείσας ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του ειδικού εντύπου αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 18623/2372/2008. Στη συνέχεια, οι ανωτέρω αναφερόμενες Υπηρεσίες αποστέλλουν ηλεκτρονικά όλα τα εκτυπώσιμα στις άδειες οδήγησης στοιχεία προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ), χωρίς να απαιτείται η αποστολή φυσικού φακέλου.

Ακολουθώντας τις οδηγίες

Από την παραπάνω (σημερινή) ημερομηνία, οι ενδιαφερόμενοι για «Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης» και «Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης», που υπάγονται στην περιοχή αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης, δύνανται να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (https://eservices-gdme.crete.gov.gr/) και ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στον παραπάνω ιστότοπο να καταχωρούν την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή. Για την είσοδο των ενδιαφερόμενων στην ανωτέρω εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή τους με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Από την πλευρά τους, οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης, για τις διαδικασίες «Αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης» και «Χορήγηση αντιγράφου εντύπου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης», εφόσον έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, αποστέλλουν προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας όλα τα εκτυπώσιμα στις άδειες οδήγησης στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφίας και της υπογραφής, ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η αποστολή φυσικού φακέλου, μέσω της αναπτυχθείσας ειδικής Μηχανογραφικής Εφαρμογής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.