Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός 320.000 ευρώ για διεθνείς μεταφορές

Η Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας προκήρυξε διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
Δευτέρα 06/06/2022 - 12:02
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας προκήρυξε διαγωνισμό με την ανοικτή διαδικασία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) ετών με αντικείμενο την παροχή Υπηρεσιών Οδικής Μεταφοράς των Υλικών της ΠΑ από και προς τις χώρες της Ευρώπης, καθώς και εντός αυτών.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν είναι διαιρετή και η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει για το σύνολο των χωρών των οδικώς μεταφερομένων υλικών.

Η Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη ανέρχεται στα 320.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται η επιβολή ΦΠΑ, ο αναλογούν ΦΠΑ θα βαρύνει την ΠΑ.

Η έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίστηκε στις 8 Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ. και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 22 Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 29 Ιουλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Ο χρόνος ισχύος προσφορών ορίζεται στους δώδεκα μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο σύστημα, με δικαίωμα παράτασης από την Υπηρεσία.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (ήτοι η χαμηλότερη τιμή).

Πληροφορίες: Η υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό είναι η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας, Δημ. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι. Τηλ.: 210 8705013-10-17, e - mail: yppa@haf.gr και τα στοιχεία του διαγωνισμού είναι Δ.29/22.

PreviousNext