Διαγωνισμός 404.000 ευρώ για μετακινήσεις και διαμονές

Παρ, 20/05/2022 - 15:13

Διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής» προκήρυξε η Εθνική Λυρική Σκηνή.

Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών, όπως παρακάτω: α) μετακίνησης με λεωφορείο 50 θέσεων και mini bus 12 θέσεων, β) διαμονής σε ξενοδοχεία της επικράτειας για τα μέλη περιοδεύουσας ομάδας, συντελεστών της Πράξης, μελών της Ομάδας Έργου και λοιπών εμπλεκόμενων στελεχών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, γ) έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων, δ) έκδοσης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και ναύλων και ε) διαμονής στην Αθήνα για τους εκπαιδευτικούς που θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν ημερίδα που θα υλοποιηθεί με τη λήξη της Πράξης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Τετρακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και πέντε λεπτών (404.478,05 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: πεντακόσιες μία πεντακόσια πενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (€ 501.552,78), ΦΠΑ 24%: ενενήντα επτά χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (97.074,37 €).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους προσφέροντες ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται η Τρίτη 28/06/2022 και ώρα 15:00.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων με τους αντίστοιχους Συντελεστές Βαρύτητας (Σ.Β.) όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: