Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός εκδρομών μαθητών 140.000 ευρώ

Ο Δήμος Γλυφάδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης α) Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: Για το ΚΑΠΠΑ Γλυφάδας
Παρασκευή 20/01/2023 - 15:32
Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Δήμος Γλυφάδας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης α) Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: Για το ΚΑΠΠΑ Γλυφάδας για την υπηρεσία με τίτλο «Δαπάνες πολιτιστικών εκδρομών επιτυχόντων μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» - Ενδεικτικά συνολικής πρ/σας δαπάνης 140.244,00€ (συμ/νου ΦΠΑ 24%). 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 23/01/2023 ώρα 08:00 π.μ. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 06/02/2023 ώρα 14:00 μ.μ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δύο (2) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, ήτοι στις 08/02/2023 και ώρα 10:00 π.μ.. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,του ΕΣΗΔΗΣ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α, ήτοι: ποσού 2.262,00€. 

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr,του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

PreviousNext