Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός για τη μεταφορά ΑΜΕΑ από την Περ. Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών προκηρύσσει Ανοικτό κάτω των ορίων Διαγωνισμό, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς του εξυπηρ
Παρασκευή 25/08/2023 - 13:27
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών προκηρύσσει Ανοικτό κάτω των ορίων Διαγωνισμό, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς του εξυπηρετούμενου ιδρύματος:

-Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ από και προς τις εγκαταστάσεις του προαναφερόμενου ιδρύματος από την υπογραφή της σύμβασης έως 14/07/2024 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ για το δρομολόγιο με α/α 7, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το εν λόγω δρομολόγιο.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 40.800,00€ πλέον του Φ.Π.Α., 50.592,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την 09/09/2023 ώρα 14:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν προσφορά, θα αναζητούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 197201.

PreviousNext