Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί σε διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του Διεθνή Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Δημόσιου Διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγοράς με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α: 199130) γι
Δευτέρα 20/11/2023 - 11:48
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί σε διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του Διεθνή Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Δημόσιου Διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγοράς με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ (με α/α: 199130) για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 και με δυνατότητα τετράμηνης παράτασης για το σχολικό έτος 2026-2027. 

Ο διαγωνισμός αφορά δρομολόγια με Ε.Δ.Χ. και δρομολόγια με μικρά και μεγάλα λεωφορεία, δομημένα ανά τμήματα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 422.412,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και του δικαιώματος προαίρεσης. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή, ήτοι με το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες. 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και 28.11.2023 και ώρα 9:59 π.μ., η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 28.11.2023 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι ένας χρόνος από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς και η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι 31.8.2026 με δυνατότητα τετράμηνης παράτασης. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στα τηλ: 26713 60589 & 26713 60614, αρμόδιος υπάλληλος κ. Σπαθής Ευάγγελος, e-mail: spathis@pin.gov.gr.

PreviousNext