Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών για την Π.Ε. Δράμας

Δευ, 30/01/2023 - 14:21

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης – Π.Ε. Δράμας προκηρύσσει διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών μέσω του δυναμικού συστήματος αγορών, συνολικού προϋπολογισμού 7.373.990,46 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ενδεικτικά): 

ΤΜΗΜΑ Α: «Λεωφορεία (Μικρά και Μεγάλα)», ενδεικτικής εκτιμώμενης αξίας 2.939.085,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ΤΜΗΜΑ Β: «Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)», ενδεικτικής εκτιμώμενης αξίας 2.185.775,16 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της έως 31-08-2025 με δυνατότητα χρονικής παράτασης έως εβδομήντα πέντε (75) σχολικών ημερών.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: H 27/01/2023 και ώρα 15:00.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: H 07/03/2023 και ώρα 15:00.

Αρμόδιο τμήμα για πληροφορίες: ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Τηλ.: 25213 51325-324, email: kalaitzidisth@pamth.gov.gr