Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών για την Π.Ε. Εύβοιας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει διαγωνισμό μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας &
Παρασκευή 30/06/2023 - 16:09
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκηρύσσει διαγωνισμό μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026.

Αντικείμενο είναι η ανάθεση επιμέρους συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025- 2026, των κατηγοριών Α « ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β» ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας με κάθε κατάλληλο μέσο δημόσιας χρήσης που να πληροί τους όρους ασφαλούς μεταφοράς, α) από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων από υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31-8-2026 και β) από τις σχολικές μονάδες στα κολυμβητήρια και αντίστροφα, ανάλογα με τις ανάγκες μεταφοράς για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης, για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026.

Η συνολική, εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 7.973.066.94€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 6.429.892,69€ ΦΠΑ : 1.543.174,25€).

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΣΑ: Η διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η 30-06-2023 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 10η-07-2023 και ώρα 23:59:59.

Αρμόδιοι για πληροφορίες: Α. Παύλοβιτς, Κ. Παλιαρούτης, Τηλ.: 2221353706-710 και email: pavlovits.a@pste.gov.gr, paliaroutis.k@pste.gov.gr

PreviousNext