Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών για τρία έτη ύψους 1.693.784,20 ευρώ

Δευ, 24/07/2023 - 11:33

Η Περιφέρεια Αττικής –Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.365.955,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 1.693.784,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 197629 έως τις 31/07/2023 και ώρα 23:59:59 μ.μ., λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέκατη ημέρα είναι Κυριακή και ως εκ τούτου μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Πληροφορίες για τους όρους της Πρόσκλησης: Αναστάσης Γκιαλίδης, Θεοδώρα Μακρίδου, Τηλ.: 213 2073732 - 708, E-mail: tpromithion.p@patt.gov.gr