Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών στην Π.Ε. Αργολίδας

Η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό άνω των ορίων Διαγωνισμό με εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητώ
Τετάρτη 28/06/2023 - 14:35
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό άνω των ορίων Διαγωνισμό με εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024- 2025 και 2025-2026.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 20.423.605,12€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης και δαπανών κάλυψης νέων αναγκών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

Η υποβολή των αρχικών, αυτών δηλαδή που υποβάλλονται για πρώτη φορά στο σύστημα, ενδεικτικών προσφορών - αιτήσεων συμμετοχής (ΕΕΕΣ), θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 196611, έως τη Δευτέρα 24/07/2023 και ώρα 15.00. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αποσφράγιση των ενδεικτικών προσφορών-αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει την 26/07/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., μέσω του Συστήματος, από την αρμόδια επιτροπή. Ο χρόνος ισχύος των ενδεικτικών προσφορών είναι έως την καταληκτική ημερομηνία ισχύος του ΔΣΑ, δηλαδή έως τις 31/8/2026. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του ΔΣΑ τη δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με προαναφερόμενα, με σκοπό να γίνει δεκτός στο σύστημα. Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών αποστέλλεται σε όλους τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της, έχουν ήδη γίνει δεκτοί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών. 

Ο χρόνος ισχύος των οικονομικών προσφορών εκάστης πρόσκλησης θα είναι τουλάχιστον δώδεκα μήνες (12) από την επόμενη καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών.  

Η σχετική διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.ppel.gov.gr για πλήρη, άμεση και ελεύθερη πρόσβαση. 

Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίδονται από τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Αργολίδας (τηλ.: 27523 60398, κα. Μάντζαρη Ελένη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

PreviousNext