Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών στον Δυτικό Τομέα Αθηνών

Το Τμήμα Προμηθειών του Δυτικού Τομέα Αθηνών προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημ
Πέμπτη 19/10/2023 - 13:44
Κοινοποίηση στα Social Media

Το Τμήμα Προμηθειών του Δυτικού Τομέα Αθηνών προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2023-2024 και 2024-2025, να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, Αριθμός Συστημικού Διαγωνισμού 237318 έως την 30η – 10 - 2023 και ώρα 23:59:59 (λαμβάνοντας υπόψη ότι αν η δέκατη ημέρα είναι εξαιρετέα ή Σάββατο η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ).

Συνολικός προϋπολογισμός: 989.567,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (1.227.063,08 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ)

Πληροφορίες για τους όρους της Πρόσκλησης: Σ. Παπαγιάννη, Τηλ.: 2132114417, E-mail: doikdt@patt.gov.gr

PreviousNext