Τροχοί & TIR

Διαπραγμάτευση για άγονα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών της Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών

Η Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 07 - 03 - 2023 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για άγονα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Δημοσί
Παρασκευή 03/03/2023 - 14:34
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 07 - 03 - 2023 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για άγονα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στα κολυμβητήρια, για το χρονικό διάστημα από 20.03.2023 έως 09.06.2023, για το διδακτικό αντικείμενο της κολύμβησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 391 «Ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη της μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών» του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141, τ. Α’) και κατόπιν της αρ. 286/2023 (ΑΔΑ:ΨΧΟ57Λ7-ΣΝ6) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής (Λ. Κηφισίας 18 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος όροφος). 

Τα δρομολόγια θα εκτελεστούν με λεωφορεία Δημοσίας Χρήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη 4/2022 της Περιφέρειας Αττικής. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν και την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται.

Πληροφορίες: Α. Χαμπάκης, Τηλ.: 2132100 516, Ε-Mail: doikbt@patt.gov.gr

 

PreviousNext