Τροχοί & TIR

Διεθνής διαγωνισμός για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών στην Αττική

Διεθνή διαγωνισμό για την εκπόνηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών που θα καθορίσει το μέλλον των μετακινήσεων στην πρωτεύουσα προκήρυξε ο ΟΑΣΑ. Στόχος η βελτίωση της κινητικότητας των πολιτώ
Τρίτη 20/12/2022 - 09:35
Κοινοποίηση στα Social Media

Διεθνή διαγωνισμό για την εκπόνηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών που θα καθορίσει το μέλλον των μετακινήσεων στην πρωτεύουσα προκήρυξε ο ΟΑΣΑ. Στόχος η βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών και η αποδοτική λειτουργία του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών με ορίζοντα εικοσαετίας και έμφαση στη διαλειτουργικότητα των μέσων και την προώθηση βιώσιμων αστικών μεταφορών.

Ειδικότερα, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΣΑ, ξεκίνησε η ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής», η οποία θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις φάσεις.

Ο προϋπολογισμός του μελετητικού έργου που θα διαρκέσει 23 μήνες ανέρχεται σε 2,37 εκατ.€, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής και η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016.

Για το έργο της μελέτης έχει εξασφαλιστεί συγχρηματοδότηση από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Το υφιστάμενο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών είναι βασισμένο σε στοιχεία μελετών ζήτησης μετακινήσεων και προέλευσης προορισμού του 2009, με βάση τις τότε κοινωνικές, οικονομικές, μεταφορικές συνθήκες της Αττικής. Δεδομένου ότι ο ευρύτερος σχεδιασμός των αστικών συγκοινωνιών είναι διαδικασία που απαιτεί παρακολούθηση, επικαιροποίηση, και συντονισμό με την Πολιτεία, ο ΟΑΣΑ σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών προχωρούν στον ανασχεδιασμό του συγκοινωνιακού έργου, μέσω της εκπόνησης ενός νέου Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών Αττικής.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη, διαμόρφωση και τεκμηρίωση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών της Αττικής για την περίοδο μέχρι και το 2040. Το «Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής» θα οδηγήσει σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων, μέτρων και δράσεων, οι οποίες θα προσδιορίσουν τη δομή, τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του μεταφορικού συστήματος της Αθήνας κατά την επόμενη εικοσαετία.

Το πλαίσιο και τα στοιχεία που θα εξαχθούν θα βασίζονται στις επιταγές της βιώσιμης κινητικότητας, θα προωθούν τη χρήση δημόσιων μέσων μεταφοράς και θα υποστηρίζουν την υιοθέτηση σύγχρονων και καινοτόμων πρακτικών, υπηρεσιών και τεχνολογιών σχετικών με τις αστικές μεταφορές.

PreviousNext