Τροχοί & TIR

Δικαιολογητικά για την αποζημίωση των τουριστικών ΔΧ λεωφορείων

Διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με τη διαδικασία αποζημίωσης των Δ.Χ.Τ.Λ. για το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2020 εξέδωσε το υπουργείο Τουρισμού, μαζί με ένα υπόδειγμα (φόρμα) αίτησης-δήλωσ
Παρασκευή 27/11/2020 - 11:32
Κοινοποίηση στα Social Media

Διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με τη διαδικασία αποζημίωσης των Δ.Χ.Τ.Λ. για το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2020 εξέδωσε το υπουργείο Τουρισμού, μαζί με ένα υπόδειγμα (φόρμα) αίτησης-δήλωσης. Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) προβλέφθηκε η χορήγηση αποζημίωσης στις εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., καθώς και στα τουριστικά γραφεία και στις τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, τα οποία διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, λόγω της απαγόρευσης πλήρωσης του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων των επιβατών (πλήρωση έως 65% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού επιβατών). Κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω άρθρου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 87618/2020 κοινή Υπουργική Απόφαση (κ.υ.α.) (Β’ 4901), σύμφωνα με την οποία καθορίζεται το ύψος του χρηματικού ποσού, η μέγιστη διάρκεια και ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της αποζημίωσης.

Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την καταβολή στους δικαιούχους της προβλεπόμενης από το άρθρο 111 του ν. 4714/2020 αποζημίωσης, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση (τουριστικό γραφείο ή επιχείρηση Τ.Ε.Ο.Μ.) δεν έχει στην κυριότητά της Τουριστικό Λεωφορείο, αλλά είχε συνάψει «Προσύμφωνο κυριότητας» σε προγενέστερο διάστημα από αυτό για το οποίο καταβάλλεται αποζημίωση, τότε μαζί με την άδεια κυκλοφορίας υποβάλλεται και το «Προσύμφωνο κυριότητας». Επίσης, διευκρινίζεται ότι το υπ’ αριθμ. 1 δικαιολογητικό του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 87618/2020 κ.υ.α. «Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα» δεν υποβάλλεται, αλλά αναζητείται αυτεπαγγέλτως.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, το αργότερο έως τις 27.11.2020, να καταθέσουν στην κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, με κάθε πρόσφορο τρόπο (εγγράφως, ηλεκτρονικά ή δια αλληλογραφίας), αίτηση (σύμφωνα με το υπόδειγμα) συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

PreviousNext