Διορισμός Συμβούλων για μεταφορές ADR και η ευθύνη τους

Πέμ, 02/03/2023 - 12:05

Οι Σύμβουλοι Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων διορίζονται ως υπεύθυνοι για την αποφυγή κινδύνων όσον αφορά άτομα, ιδιοκτησίες και το περιβάλλον.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, κ.λπ.» με το άρθρο 156 γίνεται προσθήκη στο άρθρο 15 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), που αναφέρεται στην οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και ορίζεται ότι: 

«Οι κάτοχοι αδειών (Διύλισης, Εμπορίας, Λιανικής Εμπορίας, Μεταφοράς με Αγωγό πετρελαιοειδών προϊόντων και Εμφιάλωσης υγραερίων) στο πλαίσιο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας «ADR», περί οδικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 1741/1987 (Α’ 225), καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των αδειών τους, εφόσον οι δραστηριότητές τους περιλαμβάνουν την αποστολή ή τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς, ή τις σχετικές εργασίες συσκευασίας, φόρτωσης, πλήρωσης ή εκφόρτωσης, διορίζουν έναν ή περισσότερους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, ως υπεύθυνους για την αποφυγή κινδύνων εγγενών σε τέτοιες δραστηριότητες, όσον αφορά άτομα, ιδιοκτησίες και το περιβάλλον».