Τροχοί & TIR

Δίπλωμα Οδήγησης: Μέχρι δυο ώρες θα διαρκεί η εξέταση

Υποχρεωτικός απαιτούμενος χρόνος καθορίστηκε από το υπ. Μεταφορών για τη διενέργεια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς για το πρώτο στάδιο (ειδικές δοκιμασίες) και το δεύτερο στάδιο (πορεία),
Τετάρτη 15/05/2019 - 16:56
Κοινοποίηση στα Social Media

Υποχρεωτικός απαιτούμενος χρόνος καθορίστηκε από το υπ. Μεταφορών για τη διενέργεια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς για το πρώτο στάδιο (ειδικές δοκιμασίες) και το δεύτερο στάδιο (πορεία), ανά κατηγορία άδειας οδήγησης.

Ο χρόνος των εξετάσεων οδήγησης ξεκινάει από 10 λεπτά για τα διπλώματα Β΄ κατηγορίας και φτάνει τις δύο ώρες για τις κατηγορίες C1-DE, όταν περιλαμβάνουν και την απόκτηση του ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας).

Συγκεκριμένα, οι χρόνοι εξέτασης καθορίστηκαν ως εξής:

α) Στο πρώτο στάδιο (ειδικές δοκιμασίες) της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς: αα) Για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α, σε δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας

αβ) Για την κατηγορία Β, σε δέκα (10) λεπτά της ώρας

αγ) Για την κατηγορία ΒΕ, σε είκοσι πέντε (25) λεπτά της ώρας

αδ) Για τις κατηγορίες C1, C, D1, D, σε δέκα (10) λεπτά της ώρας

αε) Για τις κατηγορίες C1E, CE, D1E, DE, σε είκοσι πέντε (25) λεπτά της ώρας β) Στο δεύτερο στάδιο (πορεία) της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς:

βα) Για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α, σε εικοσιπέντε (25) λεπτά της ώρας

ββ) Για την κατηγορία Β, σε εικοσιπέντε (25) λεπτά της ώρας

βγ) Για την κατηγορία ΒΕ, σε εικοσιπέντε (25) λεπτά της ώρας

βδ) Για τις κατηγορίες, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, χωρίς την απόκτηση ΠΕΙ, σε σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας

βε) Για τις κατηγορίες, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE µε την απόκτηση ΠΕΙ, σε εκατόν είκοσι (120) λεπτά της ώρας

γ) Για την υποδοχή του υποψηφίου καθώς και την προετοιμασία και έλεγχο του οχήματος, σε πέντε (5) λεπτά της ώρας, πλέον των ανωτέρω αναφερόμενων χρόνων.

PreviousNext