Στη λήψη έκτακτων μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης του κορονοϊού στους χώρους των τελωνειακών αρχών για την προστασία των τελωνειακών υπαλλήλων και των συναλλασσόμενων, η Τελωνειακή Υπηρεσία ενεργοποίησε σειρά μέτρων ως ακολούθως:

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παρουσία συναλλασσόμενων κατά τη διαδικασία εισαγωγής που διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω του ICISnet περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις φυσικού ελέγχου των εμπορευμάτων.

Περαιτέρω, ως προς την έκδοση της άδειας παράδοσης, ορίζεται υπάλληλος που παρακολουθεί τα status (καταστάσεις) των διασαφήσεων εισαγωγής μέσω της οθόνης «Εισαγωγές Παραμετρικά» και για όσες βρίσκονται στο status «υπό απελευθέρωση» προβαίνει στην ενέργεια «Εκτύπωση Άδειας Παράδοσης» και αποθηκεύει το αρχείο σε μορφή pdf προκειμένου να το αποστείλει ηλεκτρονικά (με e-mail) στον διαχειριστή της αποθήκης που δηλώνεται στη θέση 30 της διασάφησης, ενώ δεν απαιτείται η εκτύπωση της Άδειας Παράδοσης σε χαρτί. Αυτό προϋποθέτει την παράλληλη λειτουργία στον ίδιο σταθμό εργασίας εξωτερικού (internet/e-mail) και εσωτερικού δικτύου (ICISnet). Τα Τελωνεία που δεν διαθέτουν τέτοιους σταθμούς εργασίας οφείλουν επειγόντως να το αιτηθούν προς το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας της ΓΔΗΛΕΔ ( ata@aade.gr), προκειμένου να εφαρμόσουν τα κατωτέρω οριζόμενα.

Επίσης, οι διαχειριστές αποθηκών και οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι οφείλουν άμεσα να ορίσουν ένα κεντρικό email διαχείρισης το οποίο θα γνωστοποιήσουν στο τελωνείο.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης παραλαβής εμπορευμάτων υπενθυμίζουμε τις ρυθμίσεις που είχαν προβλεφθεί:

1) Συνήθης διαδικασία εισαγωγής – παραλαβή εμπορευμάτων από «ιδιωτική» αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης ή τελωνειακής αποταμίευσης

Στην περίπτωση παραλαβής εμπορευμάτων από αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης που λειτουργούν σε αποθήκες ή χώρους των εισαγωγέων ή παραληπτών των εμπορευμάτων ή ιδιωτικές αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, χωρίς τη μεσολάβηση «τρίτου» διαχειριστή αποθήκης, όπου ο συναλλασσόμενος παραλαμβάνει τα εμπορεύματα σε δικό του χώρο, η απελευθέρωση των εμπορευμάτων θα γίνεται με τη λήψη των ακόλουθων μηνυμάτων τα οποία και επέχουν θέση άδειας παράδοσης :

α) με τη λήψη του μηνύματος ID29A (από τον διασαφιστή), εφόσον η πληρωμή γίνεται εντός του ωραρίου λειτουργίας του τελωνείου ή

β) με τη λήψη του μηνύματος αλλαγής status ID80 (το παραστατικό από «υπό πληρωμή» μεταβαίνει σε «υπό απελευθέρωση») που αποστέλλεται αυτόματα στον διασαφιστή μετά την ηλεκτρονική πληρωμή, στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται εκτός ωραρίου λειτουργίας του Τελωνείου. Στη συνέχεια, με τη λειτουργία του Τελωνείου, το παραστατικό οριστικοποιείται και αποστέλλεται στον συναλλασσόμενο το μήνυμα ID29A.

2) Συνήθης διαδικασία εισαγωγής – ανάλωση από δημόσια αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης τύπου I, II ή III

Στις περιπτώσεις αυτές θα αποθηκεύεται ηλεκτρονικά η άδεια παράδοσης από το τελωνείο και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο email του συναλλασσόμενου (εισαγωγέα) με κοινοποίηση στο email του διαχειριστή της αποθήκης που δηλώνεται στη θέση 30 και στη 49 του ΕΔΕ.

Μόνο στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, θα εκτυπώνεται σε χαρτί και θα αποστέλλεται με fax στον συναλλασσόμενο. Ο διαχειριστής της αποθήκης θα τηρεί στο αρχείο του τις άδειες για τα εμπορεύματα που παρέδωσε, ώστε να είναι διαθέσιμες σε εκ των υστέρων έλεγχο.

3) Απλουστευμένες διαδικασίες με χρήση απλουστευμένης διασάφησης κατόπιν άδειας – προσκόμιση των εμπορευμάτων στο Τελωνείο (υποβολή διασαφήσεων τύπου C & Y)

Ο κάτοχος της άδειας εκτυπώνει απλώς το μήνυμα ID29Α «Εισαγωγή επιτρέπεται» το οποίο επέχει θέση άδειας παράδοσης και το προσκομίζει στον αποθηκάριο, προκειμένου να παραλάβει τα εμπορεύματά του.

4) Συνήθης διαδικασία εισαγωγής – παραλαβή εμπορευμάτων από «Δημόσια» Αποθήκη Προσωρινής Εναπόθεσης

Στην περίπτωση παραλαβής εμπορευμάτων από αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης που λειτουργούν υπό τη διαχείριση άλλων πλην των τελωνειακών αρχών φυσικών ή νομικών προσώπων, ο αρμόδιος υπάλληλος προβαίνει στην ενέργεια «Εκτύπωση Άδειας Παράδοσης» και αποθηκεύει το αρχείο σε μορφή pdf, προκειμένου να το αποστείλει ηλεκτρονικά (με e-mail) στον συναλλασσόμενο με κοινοποίηση στον διαχειριστή της αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης που δηλώνεται στη θέση 30 της διασάφησης.

Εναλλακτικά και μόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική αποστολή, δίνεται η δυνατότητα της αποστολής της εκτυπωμένης άδειας παράδοσης με fax στον συναλλασσόμενο και στον διαχειριστή της αποθήκης.

Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις που έχει ήδη υλοποιηθεί αυτόματη οριστικοποίηση παραστατικών ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής, όπου δεν απαιτείται η ενέργεια «εκτύπωση άδειας παράδοσης» από υπάλληλο, δηλαδή για τον ΦΠΚΥ και τις εταιρείες ταχυμεταφοράς με άδεια χρήσης απλουστευμένης διασάφησης.

5) Συνήθης διαδικασία εισαγωγής – παραλαβή από Ελεύθερη Ζώνη

Στην περίπτωση παραλαβής εμπορευμάτων από Ελεύθερη Ζώνη, το τελωνείο αποστέλλει ηλεκτρονικά την άδεια παράδοσης με email στο κεντρικό email διαχείρισης του εκάστοτε διαχειριστή της Ελεύθερης Ζώνης. Στη συνέχεια το MRN της Άδειας Παράδοσης θα καταχωρείται στο βιβλίο λογιστικής αποθήκης που τηρείται μηχανογραφικά από το διαχειριστή της Ζώνης και θα εκτυπώνεται μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται για την έξοδο των εμπορευμάτων από την Πύλη της Ελ. Ζώνης (όπου δεν υπάρχει τερματικό συνδεδεμένο με το κεντρικό τους σύστημα).

Στις ελεύθερες ζώνες όπου είναι εγκατεστημένες περισσότερες επιχειρήσεις (π.χ. λιμάνι Θεσσαλονίκης), το τελωνείο αποστέλλει την άδεια παράδοσης ηλεκτρονικά με την προαναφερόμενη διαδικασία στο email του φορέα που διαχειρίζεται τα εμπορεύματα και δηλώνεται στη θέση 30 της διασάφησης με κοινοποίηση στον φορέα διαχείρισης της ελεύθερης ζώνης (π.χ. ΟΛΘ ΑΕ).

067_0.jpg

Β. ΕΞΑΓΩΓΗ – ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Συνήθης διαδικασία εξαγωγής:

Στις περιπτώσεις της συνήθους διαδικασίας της εξαγωγής παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης του μηνύματος ΙΕ529 “Απελευθέρωση προς εξαγωγή” από τον εξαγωγέα/διασαφιστή, μετά την αποστολή του εν λόγω μηνύματος από το τελωνείο εξαγωγής. Η εκτύπωση του μηνύματος ΙΕ529 αντικαθιστά την εκτύπωση του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής ως άδεια παράδοσης προς εξαγωγή και συνοδεύει την αποστολή μέχρι το τελωνείο εξόδου (στις περιπτώσεις που είναι διαφορετικό από το τελωνείο εξαγωγής) αυστηρά για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων.

Για τις περιπτώσεις όπου οι διατυπώσεις εξαγωγής ολοκληρώνονται από ελληνικό τελωνείο και τελωνείο εξόδου είναι τελωνείο που βρίσκεται σε άλλο Κ-Μ ισχύει η υφιστάμενη κατάσταση (το Σ.Ε.Ε. εκτυπώνεται από το τελωνείο εξαγωγής).

Εφιστούμε την προσοχή στους εξαγωγείς ότι η εν λόγω ρύθμιση ισχύει μόνο στο εσωτερικό της χώρας μας και θα πρέπει να είναι απολύτως βέβαιοι ότι η έξοδος θα πραγματοποιηθεί από ελληνικό τελωνείο εξόδου και δεν θα γίνει εκτροπή σε άλλο ενωσιακό τελωνείο εξόδου.

Εξυπακούεται ότι δεν υφίσταται πρόβλημα για τις εξαγωγές των άλλων Κρατών-Μελών που κάνουν έξοδο από τη χώρα μας.

Ειδικότερα για το Α΄ Τελωνείο Θεσσαλονίκης, όταν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα βρίσκονται σε Άλλες Συμφωνηθείσες Τοποθεσίες ALEX (ιδιωτικοί λιμένες, μάντρες-depot) και απαιτείται σχετικό αίτημα με έγκριση από το τελωνείο, ο εξαγωγέας/διασαφιστής:

Με την ηλεκτρονική υποβολή της διασάφησης θα υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτησή του από τη λειτουργική περιοχή «Ενέργειες/Αίτηση με Συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα», χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος/αποδοχή και πρωτοκόλληση από το τελωνείο.

Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή διασάφησης καθιστά τον διασαφιστή υπεύθυνο για την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στη διασάφηση, τη γνησιότητα, ακρίβεια και ισχύ κάθε εγγράφου που συνοδεύει τη διασάφηση και την εκπλήρωση, κατά περίπτωση όλων των υποχρεώσεων σχετικά με την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο εκάστοτε τελωνειακό καθεστώς ή σχετικά με την εκτέλεση των εγκεκριμένων πράξεων.

Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ – ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία

Εφιστούμε την προσοχή όλων στην απαρέγκλιτη τήρηση των αποφάσεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & ΕΦΚ για την πλήρη ηλεκτρονική διεξαγωγή των διαδικασιών εισαγωγής και εξαγωγής μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος ICISnet, το οποίο ως γνωστόν υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή των διασαφήσεων καθώς και των υποστηρικτικών τους εγγράφων αλλά και διασφαλίζει την παρακολούθηση και ενημέρωση των υποστηρικτικών τους εγγράφων αλλά και διασφαλίζει την παρακολούθηση και ενημέρωση των συναλλασσόμενων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τελωνισμού μέσω μηνυμάτων.

Επομένως στο περιβάλλον χωρίς χαρτί, όπως έχει διαμορφωθεί, η εκτύπωση διασαφήσεων καθίσταται εύλογα περιττή.

Τέλος, οι προϊστάμενοι των τελωνειακών αρχών παρακαλούνται για την πιστή τήρηση των ανωτέρω και την άμεση αναφορά τυχόν προβλημάτων προς επίλυση στο email της Δ/νσης: dtd@2001.syzefxis.gov.gr.

teloneio_3_0.png