Οδηγίες σχετικές με την έλξη ρυμουλκούμενων παρέχει το υπ. Μεταφορών προς γνώση των Τεχνικών Υπηρεσιών των κατασκευαστών και των φορέων πιστοποίησης των μηχανολογικών στοιχείων και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις φορτίσεις των αξόνων. Διευκρινίζονται, λοιπόν, τα εξής:

Στην περίπτωση μηχανοκίνητου οχήματος που μπορεί να έλξει κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο ή ρυμουλκούμενο με άκαμπτη ράβδο έλξης, «η μέγιστη μάζα (μέγιστη μάζα: μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος), που πρέπει να εξεταστεί για την κατηγοριοποίηση του μηχανοκίνητου οχήματος περιλαμβάνει τη μέγιστη μάζα που μεταβιβάζεται στο όχημα έλξης από τη ζεύξη».

Προκειμένου ένα μηχανοκίνητο όχημα, να μπορεί να έλξει ρυμουλκούμενο, θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- το όχημα, να πληροί τον σχετικό Κανονισμό και

- να είναι εξοπλισμένο με εγκεκριμένη διάταξη ζεύξης.

Ο απαιτούμενος από τον σχετικό Κανονισμό, έλεγχος των επιπτώσεων του φορτίου στους άξονες θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη μάζα της ζεύξης (εάν δεν περιλαμβάνεται στη μάζα σε τάξη πορείας) καθώς και τη μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα στο σημείο ζεύξης. Εξυπακούεται ότι ο συνυπολογισμός αυτών των φορτίσεων δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται καταχρηστικά για τη διόρθωση της κατανομής του φορτίου στους άξονες, διότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει τις αρχές της επιστήμης και της τεχνικής, καθώς δεν κείται προς την πλευρά της ασφάλειας.

Αν από τον ανωτέρω έλεγχο, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης ενός οχήματος, προκύψει ανάγκη μείωσης της Μέγιστης Τεχνικά Αποδεκτής Μάζας του Έμφορτου Οχήματος βάσης, επαναλαμβάνεται ο έλεγχος, που αφορά στην ικανότητα έλξης και μείωση και της Μέγιστης Τεχνικά Αποδεκτής Μάζας Έμφορτου Συνδυασμού του μέχρι την ικανοποίηση της σχετικής απαίτησης. Οι τιμές της Μέγιστης Τεχνικά Αποδεκτής Μάζας του Έμφορτου ολοκληρωμένου οχήματος (Μ) και της Μέγιστης Τεχνικά Αποδεκτή Μάζα Έμφορτου Συνδυασμού του (MC), που προκύπτουν από τους ανωτέρω υπολογισμούς, θα αναγράφονται στο πινακίδιο του κατασκευαστή της δεύτερης φάσης (Προσάρτημα Παρατήματος ΙΧ του σχετικού Κανονισμού).

Επισημαίνεται ότι η Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Συνδυασμού σε ετοιμότητα κυκλοφορίας (ΜΑΜΦΟ) λαμβάνεται η μικρότερη μεταξύ των τιμών της μέγιστης τεχνικά αποδεκτής μάζας του έμφορτου συνδυασμού του οχήματος (MC) και των μεγίστων ορίων φορτίσεων που προβλέπονται για κάθε συνδυασμό οχημάτων και καταχωρείται στο πεδίο (F.3).

Τέλος, στην περίπτωση μηχανοκίνητου οχήματος που μπορεί να έλξει κεντροαξονικό ρυμουλκούμενο ή ρυμουλκούμενο με άκαμπτη ράβδο έλξης, όπου στους ελέγχους συμμετέχει η ωφέλιμη μάζα καθώς επίσης και η μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα στο σημείο ζεύξης, πρέπει η ωφέλιμη μάζα του φορτηγού να απομειώνεται κατά το τμήμα που δεσμεύει (στη Μέγιστη Τεχνικά Αποδεκτή Μάζα του Οχήματος), η Μέγιστη Τεχνικά Αποδεκτή Μάζα στο σημείο Ζεύξης.