Οι τακτικές επιθεωρήσεις των οχημάτων που φέρουν ταχογράφο που θα έπρεπε να είχαν διενεργηθεί ή θα έπρεπε να διενεργηθούν μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2020 και της 31ης Αυγούστου 2020 (σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 165/201 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου), διενεργούνται το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία κατά την οποία διαφορετικά θα έπρεπε να είχαν διενεργηθεί.

Πώς επιθεωρείται ο ταχογράφος

Σύμφωνα με τον παραπάνω κανονισμό της Ε.Ε.:

1. Οι ταχογράφοι υποβάλλονται σε περιοδική επιθεώρηση από εγκεκριμένα συνεργεία. Περιοδικές επιθεωρήσεις διενεργούνται τουλάχιστον ανά διετία.

2. Κατά τις επιθεωρήσεις ελέγχονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

— ότι ο ταχογράφος είναι σωστά εγκατεστημένος και κατάλληλος για το όχημα,

— ότι ο ταχογράφος λειτουργεί κανονικά,

— ότι ο ταχογράφος φέρει σήμα έγκρισης τύπου,

— ότι έχει επικολληθεί η πινακίδα εγκατάστασης

— ότι όλες οι σφραγίδες είναι άθικτες και αποτελεσματικές,

— ότι δεν υπάρχουν συσκευές παραποίησης στον ταχογράφο ή ίχνη χρήσης τέτοιων συσκευών,

— το μέγεθος των ελαστικών και την πραγματική περιφέρεια ελαστικών των τροχών.

3. Τα συνεργεία που διενεργούν επιθεωρήσεις συντάσσουν έκθεση επιθεώρησης σε περιπτώσεις που, ως αποτέλεσμα περιοδικής επιθεώρησης ή επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε κατόπιν ειδικού αιτήματος εθνικής αρμόδιας αρχής, χρειάσθηκε επισκευή για την αντιμετώπιση ανωμαλιών στη λειτουργία του ταχογράφου. Τηρούν αρχείο όλων των εκθέσεων επιθεώρησης που συντάσσουν.

4. Οι εκθέσεις επιθεώρησης τηρούνται για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών από τη σύνταξή τους. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν κατά πόσον οι εκθέσεις επιθεώρησης τηρούνται επιτόπου ή αποστέλλονται στην αρμόδια αρχή κατά την περίοδο αυτή. Στις περιπτώσεις που οι εκθέσεις επιθεώρησης τηρούνται στο συνεργείο, το συνεργείο, εάν του ζητηθεί από την αρμόδια αρχή, καθιστά διαθέσιμες τις εκθέσεις επιθεώρησης και τις βαθμονομήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή την περίοδο.