Επιτρέπεται το «παραφινικό ντίζελ». Τι είναι

Δευ, 14/03/2022 - 10:56

Με απόφαση της ΑΑΔΕ και μετά από έγκριση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου επιτρέπεται η διάθεση στην ελληνική αγορά καυσίμου αυτοκίνησης με την ονομασία “παραφινικό ντίζελ”, το οποίο περιέχει έως 7,0% κατ’ όγκο μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME) και το οποίο χρησιμοποιείται σε οχήματα με κινητήρα ντίζελ, τα οποία έχουν σχεδιαστεί από την αυτοκινητοβιομηχανία για να λειτουργούν με το καύσιμο αυτό.

Εδώ να επισημάνουμε ότι ορίζονται δύο κατηγορίες παραφινικών ντίζελ:

α) κανονικού αριθμού κετανίου, κλάσης Β και

β) υψηλού αριθμού κετανίου, κλάσης Α.

Ανεξάρτητα από τις όποιες εμπορικές ονομασίες, η ονομασία «παραφινικό ντίζελ» αναγράφεται υποχρεωτικά στα έγγραφα που προορίζονται για πώληση και παράδοση του παραπάνω καυσίμου. Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά προϊόντος με την ονομασία «παραφινικό ντίζελ», εάν δεν διαθέτει τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά που ορίζονται σε συγκεκριμένο πρότυπο, αυτό το οποίο εγκρίθηκε από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο.

Το καύσιμο παραφινικό ντίζελ πρέπει να είναι απαλλαγμένο από οποιαδήποτε νοθεία ή ρύπανση, που μπορεί να το καταστήσει μη αποδεκτό για χρήση σε οχήματα πετρελαιοκινητήρα σχεδιασμένα να κινούνται με το καύσιμο αυτό.

Και πρόσθετα

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας του παραφινικού ντίζελ επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. Κατάλληλα πρόσθετα, χωρίς επιβλαβείς επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, είναι δυνατό να προστίθενται στο παραφινικό ντίζελ σε ενδεδειγμένη ποσότητα που συμβάλλει στο να αποφεύγεται η μείωση της απόδοσης του κινητήρα, να αυξάνεται η διάρκεια ζωής του και να ελέγχονται οι εκπομπές καυσαερίων. Η χρήση προσθέτων γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους για τον σκοπό τον οποίο γίνεται η χρήση τους.

Τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται είναι αποδεκτά μόνον εφόσον συμφωνούν με τις διατάξεις της συγκεκριμένης απόφασης ή με οποιοδήποτε άλλο κανονισμό ή προδιαγραφή που ισχύει σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή σε κράτος της Ελεύθερης Ζώνης Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ.), που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή στην Τουρκία και παράλληλα ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην επιδίωξη βελτίωσης των χαρακτηριστικών ποιότητας του παραφινικού ντίζελ και εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον σε ίδιες κλιματολογικές συνθήκες.

Εδώ να σημειώσουμε ότι το παραφινικό ντίζελ περιέχει έως 7,0% κατ’ όγκο μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (FAME)., καθώς και πρόσθετα λιπαντικότητας για την προστασία από σπηλαίωση ή/και “σφήνωμα” του συστήματος καυσίμου.

Σήμανση στην αντλία

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η διάταξη σύμφωνα με την οποία όλες οι αντλίες που προορίζονται για πώληση παραφινικού ντίζελ φέρουν ευδιάκριτα και ευανάγνωστα το σήμα που προβλέπεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 16942 και αφορά στην ένδειξη «παραφινικό ντίζελ».

Ωστόσο, για τη χρήση του θα πρέπει ο ιδιοκτήτης κάθε πετρελαιοκίνητου οχήματος να είναι σίγουρος ότι ο κινητήρας του έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με καύσιμο του είδους αυτού και αποδεδειγμένα εγγυάται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον σε ίδιες κλιματολογικές συνθήκες.

Επομένως, η χρήση του «παραφινικού ντίζελ» προϋποθέτει ότι αυτό γίνεται αποδεκτό από τον κινητήρα, κάτι που θα πρέπει να το επιβεβαιώσει ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος.