Τροχοί & TIR

Εξετάσεις ΠΕΕ στη Μαγνησία

Προγραμματίστηκαν οι γραπτές εξετάσεις για το έτος 2024 για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, οι ο
Τρίτη 30/01/2024 - 13:44
Κοινοποίηση στα Social Media

Προγραμματίστηκαν οι γραπτές εξετάσεις για το έτος 2024 για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, οι οποίες θα διεξαχθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Μαγνησίας & Π.Ε. Σποράδων (Κορωνίου – Νέγρη), στον δεύτερο όροφο, ως εξής:

Η διάρκεια της εξέτασης είναι δύο (2) ώρες για κάθε κατηγορία εξέτασης (Εθνικές - Διεθνείς).

Οι Σχολές ΣΕΚΑΜ οφείλουν να υποβάλλουν τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν από την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων καταστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή στις οποίες αναφέρονται τα ονόματα των υποψηφίων οι οποίοι πρόκειται να μετάσχουν στις εξετάσεις. Οι καταστάσεις αυτές μπορούν να συμπληρωθούν μέχρι την ημέρα υποβολής των οριστικών καταστάσεων.

Μαζί με την παραπάνω κατάσταση θα συνυποβάλλονται για κάθε υποψήφιο: 

α. Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση 

β Φωτογραφία 

γ Απλό αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

δ. Έντυπη εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου του Ν.3082/2002 (Α 316) 

ε. Επικυρωμένο αντίγραφο αδείας οδικού μεταφορέα ή πιστοποιητικό Εθνικών μεταφορών για όσους υποψηφίους δηλώνεται συμμετοχή σε «Διεθνείς» μεταφορές (Επιβατικές ή Εμπορευματικές). Για τους υποψήφιους που έχουν απορριφθεί σε προηγούμενη εξεταστική περίοδο, γίνεται σχετική παρατήρηση κατά την εγγραφή τους στις παραπάνω καταστάσεις, χωρίς να χρειάζεται η υποβολή ξεχωριστής κατάστασης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 

α. Όσοι υποψήφιοι περιλαμβάνονται στις οριστικές καταστάσεις που υποβάλλουν οι Σχολές ΣΕΚΑΜ. 

β. Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν έχουν φοιτήσει σε Σχολή ΣΕΚΑΜ και υποβάλλουν αίτηση μέσα στην προθεσμία.

Ο κατάλογος όλων των ερωτήσεων και των μελετών περίπτωσης (case studies) που χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (www.yme.gr) και συγκεκριμένα στη διαδρομή Μεταφορές>Πληροφόρηση για θέματα Οδικού Μεταφορέα.

Πληροφορίες: Τηλ.: 24213-55518 και Email: v.xrysopoulou@thessaly.gov.gr

PreviousNext