Τροχοί & TIR

Εξοντωτικές ποινές και πρόστιμα για μεταφορά παράτυπων μεταναστών με φορτηγά ή λεωφορεία. Καταπέλτης ο νέος νόμος

Κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια και πρόστιμο μέχρι 100.000 ευρώ για ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ μεταφερόμενο μη νόμιμο μετανάστη σε βάρος του μεταφορέα προβλέπει ο νέος κώδικας μετανάστευσης. Οι εξοντωτικές αυτές ποινές περ
από Μανώλης Αγριμανάκης | Κυριακή 02/04/2023 - 13:05
Κοινοποίηση στα Social Media
παρανομη μεταφορά μεταναστών

Κάθειρξη μέχρι 10 χρόνια και πρόστιμο μέχρι 100.000 ευρώ για ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ μεταφερόμενο μη νόμιμο μετανάστη σε βάρος του μεταφορέα προβλέπει ο νέος κώδικας μετανάστευσης.


Οι εξοντωτικές αυτές ποινές περιλαμβάνονται στο νόμο 5038/23 (άρθρο 25) που αναφέρεται στο νέο «Κώδικα Μετανάστευσης» και γίνονται ακόμα βαρύτερες (ισόβια κάθειρξη) σε περίπτωση υποτροπής η πρόκλησης θανάτου, όπως, όχι σπάνια, συμβαίνει και έχει συμβεί να αποκαλύπτονται, δηλαδή, νεκροί αλλοδαποί παράτυποι μετανάστες μέσα σε κρύπτες φορτηγών ή σε ψυκτικούς θαλάμους.

παρανομη μεταφορά μεταναστών

Η συντριπτική πλειονότητα των διακινητών μη νόμιμων μεταναστών είναι αλλοδαποί, οδηγοί ΦΙΧ με ξένες πινακίδες και με κρύπτες σε διασκευασμένα αμαξώματα.


Ξεχωριστή επίσης αναφορά κάνει ο νομοθέτης στην περίπτωση που παράτυποι μετανάστες μεταφέρονται με λεωφορεία εταιρειών οδικών μεταφορών ή μεταφέρονται από πρόσωπα που εκτελούν δημόσια οδική μεταφορά ατόμων (λεωφορεία, ταξί). Ειδικότερα, προβλέπονται τα παρακάτω: 


Υποχρεώσεις μεταφορέων – Κυρώσεις

1. Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού μέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί κάθε είδους μεταφορικού μέσου που μεταφέρουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολίτες τρίτων χωρών, που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή στους οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και αυτοί που τους παραλαμβάνουν από τα σημεία εισόδου, τα εξωτερικά ή εσωτερικά σύνορα, για να τους προωθήσουν στο εσωτερικό της χώρας ή στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας ή διευκολύνουν τη μεταφορά τους ή εξασφαλίζουν σε αυτούς κατάλυμα για απόκρυψη, τιμωρούνται: 


α. με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή τριάντα χιλιάδων (30.000) έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, 
β. με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή εξήντα χιλιάδων (60.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, αν ο υπαίτιος ενεργεί από κερδοσκοπία, κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή είναι υπότροπος ή έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή τουριστικού ή ναυτιλιακού ή ταξιδιωτικού πράκτορα ή αν δύο (2) ή περισσότεροι ενεργούν από κοινού, 
γ. με κάθειρξη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,
δ. με ισόβια κάθειρξη και χρηματική ποινή τουλάχιστον επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, αν στην περ. γ’ επήλθε θάνατος. 


2. Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού μέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί κάθε είδους μεταφορικού μέσου υποχρεούνται να μην δέχονται για μεταφορά πρόσωπα, τα οποία δεν είναι εφοδιασμένα με τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα ή δεν έχουν υποστεί τον κανονικό αστυνομικό έλεγχο. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τα παραπάνω.


Η ανωτέρω αξιόποινη πράξη θεωρείται τετελεσμένη, προκειμένου μεν για θαλάσσια και εναέρια μεταφορικά μέσα, εφόσον το πρόσωπο που επιβιβάσθηκε λαθραία βρίσκεται μέσα σε αυτά κατά την έναρξη του ελέγχου από τα αρμόδια κρατικά όργανα προ του απόπλου ή της απογείωσης ή μετά τον απόπλου του πλοίου ή την απογείωση του αεροπλάνου, προκειμένου δε για άλλα μεταφορικά μέσα, εφόσον το πρόσωπο που αναχωρεί λαθραία βρίσκεται μέσα σε αυτά κατά τον τελευταίο έλεγχο εξόδου ή πλησίον των συνόρων.

παρανομη μεταφορά μεταναστών


Κυρώσεις για μη έλεγχο επιβατών 


Με το ίδιο άρθρο (25) προβλέπεται επίσης ότι κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί οποιασδήποτε μορφής δημόσια μεταφορά ατόμων, υποχρεούνται να μην δέχονται για μεταφορά και να λαμβάνουν κάθε μέτρο που αποκλείει τη μεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που: 

α) δεν είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα σε ισχύ διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα και θεώρηση εισόδου, όπου απαιτείται η λήψη τους πριν από την άφιξη των πολιτών τρίτων χωρών στη χώρα, εκτός αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 35 του Κανονισμού (ΕΚ) 810/2009 σε συνδυασμό με την περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 ή

β) κατέχουν διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα με εμφανείς ενδείξεις πλαστογράφησης ή παραποίησης.


Με απόφαση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας επιβάλλεται στις αεροπορικές εταιρείες, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταφέρει άτομα αεροπορικώς, τα οποία παραβαίνουν την παραπάνω υποχρέωση, χρηματικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο. 


Στις ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί δημόσια μεταφορά ατόμων με πλωτό μέσο, το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση της αστυνομικής αρχής, η οποία είναι κατά τόπον αρμόδια για τη διενέργεια του ελέγχου των προσώπων που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχονται από αυτό, και 

στις εταιρείες οδικών μεταφορών, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί δημόσια οδική μεταφορά ατόμων, το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα διοικητικά όρια της οποίας έλαβε χώρα η παράβαση. 

παρανομη μεταφορά μεταναστών


Ανέφικτος ο έλεγχος


H τελευταία αυτή παράγραφος με την οποία ο νομοθέτης επιβάλλει πρόστιμα για μη έλεγχο εγγράφων διαβατηρίων κλπ από τις εταιρείες οδικών μεταφορών, όπως είναι τα ΚΤΕΛ, θεωρείται βέβαιο ότι θα προκαλέσει τις αντιδράσεις των ομοσπονδιών καθώς πρακτικά ο έλεγχος είναι ανέφικτος από τον οδηγό ενός υπεραστικού λεωφορείου ή άλλο πρόσωπο του ΚΤΕΛ.


Αλλά και τυπικά θεωρούμε ότι το προσωπικό των ΚΤΕΛ δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσει τα αρμόδια όργανα ελέγχου του Κράτους (αστυνομία, τελωνειακοί κ.α.) 


Αυτό φάνηκε και στο κοντινό παρελθόν όταν με σχετική απόφαση ορίζονταν ότι το προσωπικό των ΚΤΕΛ θα έπρεπε να ελέγχει τους εισερχόμενους στα λεωφορεία επιβάτες για τον covid 19 (χαρτί νόσησης / εμβολιασμού / Rapid test κλπ) και τότε η αντίδραση της ΠΟΑΥΣ ήταν άμεση και το μέτρο ακυρώθηκε στην πράξη.


Κλείνοντας να σημειώσουμε ότι ο νέος Κώδικας Μετανάστευσης (νόμος 5038/23) αποτελείται από 113 σελίδες στο ΦΕΚ 81α της 1ης Απριλίου 2023 και ορίζει όλα τα σχετικά με την είσοδο, νόμιμη παραμονή και εργασία αλλοδαπών στη χώρα μας.
 

PreviousNext