Με απόφαση της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου παρέχεται η δυνατότητα σε 2.000 νέους ηλικίας 18-24 ετών, ανέργους, που δεν σπουδάζουν να λάβουν πιστοποιημένη εκπαίδευση σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics.

Η εκπαίδευση είναι διάρκειας 380 ωρών αποτελούμενη από θεωρητική κατάρτιση 120 ωρών και πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (κλάδος εξαγωγικού εμπορίου) διάρκειας 260 ωρών και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων, στο αντικείμενο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics με σκοπό να ενταχθούν / επανενταχθούν στην ελληνική αγορά εργασίας, απασχολούμενοι στον εν λόγω δυναμικό κλάδο της Ελληνικής οικονομίας.

Η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ως Συνδικαιούχος της πράξης, αναλαμβάνει την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης, καθώς και πρακτικής άσκησης των ωφελούμενων. Το παραπάνω πρόγραμμα έχει ημερομηνία λήξης την 31/12/21.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από το. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τμήμα Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ", Τηλ.: 210 3278156, κα. Κ. Αϊβαλιώτου, Email: kaivaliotou@mou.gr