Τροχοί & TIR

Ευθύνη Μεταφορέα σε συνδυασμένη μεταφορά με θαλάσσιο σκέλος

Μια σημαντική ρύθμιση που αφορά στην ευθύνη του Μεταφορέα για ζημία σε φορτίο στη διάρκεια συνδυασμένης μεταφοράς με θαλάσσιο σκέλος (πλοίο). Ορίζεται ότι η απόδειξη για το γεγονός που προκάλεσε την
Τρίτη 31/01/2023 - 11:56
Κοινοποίηση στα Social Media

Μια σημαντική ρύθμιση που αφορά στην ευθύνη του Μεταφορέα για ζημία σε φορτίο στη διάρκεια συνδυασμένης μεταφοράς με θαλάσσιο σκέλος (πλοίο).

Ορίζεται ότι η απόδειξη για το γεγονός που προκάλεσε την απώλεια, βλάβη ή καθυστέρηση στην παράδοση βαρύνει αυτόν που προβάλλει αυτόν τον ισχυρισμό.

Ειδικότερα, στο σχέδιο νόμου του υπ. Ναυτιλίας «Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» και στα άρθρα 147 και 148 ορίζονται τα παρακάτω:

Άρθρο 147

Σύμβαση συνδυασμένης μεταφοράς με θαλάσσιο σκέλος

Στη σύμβαση συνδυασμένης μεταφοράς με θαλάσσιο σκέλος ο μεταφορέας υποχρεούται να εκτελέσει τη μεταφορά του πράγματος με περισσότερα είδη μεταφορικών μέσων, ένα από τα οποία είναι πλοίο, με μεταφόρτωση του πράγματος από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο.

Άρθρο 148

Ευθύνη του μεταφορέα

1. Στην περίπτωση του παραπάνω άρθρου 147, η ευθύνη του μεταφορέα για ζημίες σχετικές με την ολική ή μερική απώλεια ή βλάβη των πραγμάτων ή καθυστέρηση στην παράδοση αυτών προσδιορίζεται από τους κανόνες που ρυθμίζουν το θαλάσσιο σκέλος της μεταφοράς, εφόσον το γεγονός που προκάλεσε την απώλεια, βλάβη ή καθυστέρηση στην παράδοση του πράγματος επήλθε στο σκέλος αυτό. Η απόδειξη ότι το εν λόγω γεγονός επήλθε στο θαλάσσιο σκέλος της μεταφοράς βαρύνει αυτόν που προβάλλει τον σχετικό ισχυρισμό.

2. Αν το στάδιο της μεταφοράς στο οποίο επήλθε το γεγονός που προκάλεσε την απώλεια, βλάβη ή καθυστέρηση στην παράδοση του πράγματος δεν αποδεικνύεται, η ευθύνη του μεταφορέα προσδιορίζεται από τους κανόνες που ρυθμίζουν το στάδιο της μεταφοράς στο οποίο προβλέπεται υψηλότερο όριο αποζημίωσης σε βάρος του μεταφορέα, εφόσον στο στάδιο αυτό θα μπορούσε να έχει προκύψει η σχετική ζημία.

PreviousNext