Φ.Ι.Χ. και Λ.Ι.Χ. ιδρυμάτων, συλλόγων κ.λπ. Πώς ταξινομούνται, πότε ανακαλούνται

Τετ, 19/10/2022 - 16:28

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπεται η ταξινόμηση οχημάτων για τα οποία δεν πληρούνται ως προς το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας επιβατικού ιδιωτικής χρήσεως (Ε.Ι.Χ.), λεωφορείου ιδιωτικής χρήσεως (Λ.Ι.Χ.) ή φορτηγού ιδιωτικής χρήσεως (Φ.Ι.Χ.) αυτοκινήτου ή η έγκριση τύπου αυτών έχει λήξει ή ουδέποτε έχει εκδοθεί, στις περιπτώσεις που αυτά προορίζονται για την εξυπηρέτηση αναγκών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων, Ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων και συλλόγων που κύριο έργο έχουν τη φροντίδα, την περίθαλψη και την αποκατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και εκκλησιαστικών μονών.

Με νεότερη απόφαση (300665/2022) ορίζεται ότι για την ταξινόμηση των παραπάνω οχημάτων οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης αίτηση, με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Πράξη δωρεάς του συγκεκριμένου οχήματος και αποδοχή αυτής.

β) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την υπ’ αρ. 13700/1978 (Β’ 401) υπουργική απόφαση, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει (τεχνικό έντυπο κατάλογο), αν πρόκειται για αυτοκίνητο για το οποίο ουδέποτε έχει εκδοθεί έγκριση, ή τη λήξασα έγκριση τύπου, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοια έγκριση.

γ) Έγγραφα από τα οποία τεκμηριώνεται ότι κύριο έργο των οργανισμών, νομικών προσώπων, κ.λπ. είναι η φροντίδα, η περίθαλψη και η αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία.

δ) Τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται για την ταξινόμηση του υπόψη οχήματος.

Ανάκληση πινακίδων

Η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες αναγνώρισης του οχήματος, που χορηγούνται με τη διαδικασία της παρούσας απόφασης ανακαλούνται από την Υπηρεσία Μεταφορών της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης:

α) όταν διαλυθεί ο φορέας, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

β) όταν παύσει η ανάγκη κυκλοφορίας του οχήματος,

γ) όταν διαπιστωθεί χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου για σκοπό διάφορο από εκείνον για τον οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία. Στην περίπτωση αυτή, αφαιρούνται οριστικά, η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες και το ίδιο όχημα δε μπορεί να επανακυκλοφορήσει στο όνομα του ίδιου ή τρίτου προσώπου, εφόσον, στη δεύτερη περίπτωση, δεν υπάρχει αρχική έγκριση τύπου.