Αλλαγή επήλθε στις προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών Δημόσιας Χρήσης και πλέον οι άδειες ΔΧ χορηγούνται αποκλειστικά για φορτηγά τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO V ή μεταγενέστερων οδηγιών όπως καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Εξίσου σημαντική είναι η διάταξη που ορίζει ότι δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των φορτηγών με άλλα φορτηγά οποιουδήποτε μικτού βάρους.

Τα παραπάνω προβλέπονται στο άρθρο 28 του νόμου 4663/20. Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι στο εξής επιτρέπεται η διάσπαση συρμού ή αρθρωτού οχήματος και η προσάρτηση απεριόριστου αριθμού ανεξάρτητων ρυμουλκουμένων, χωρίς καταβολή επιπλέον εισφοράς.

Υπενθυμίζουμε, ότι με τον προηγούμενο νόμο 3887/2010 οι άδειες κυκλοφορίας φορτηγών ΔΧ χορηγούνταν για φορτηγά Euro 4 και Euro 5. Η νέα ρύθμιση σκοπεύει στην περαιτέρω ανανέωση του στόλου των ΦΔΧ, χωρίς να δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα στους αυτοκινητιστές και στις μεταφορικές επιχειρήσεις και αυτό γιατί σήμερα τα φορτηγά Euro 5 διατίθενται σε χαμηλές τιμές λόγω της υπερπροσφοράς αυτών των οχημάτων από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Μεγάλη είναι και η ευελιξία που αποκτούν οι μεταφορικές εταιρείες με το δικαίωμα που τους δίδεται να έλκουν απεριόριστο αριθμό ανεξάρτητων ρυμουλκούμενων. Έτσι, ένας τράκτορας μπορεί να κοτσάρει διαφορετικές νταλίκες, όπως και ένα μόνο φορτηγό μπορεί να έλκει διαφορετικά συρόμενα.

Η οικονομική επιφάνεια

Τεράστια είναι και η διευκόλυνση που παρέχεται για την απαιτούμενη οικονομική επιφάνεια, καθώς αυτή αποδεικνύεται πλέον με περισσότερους τρόπους και συνδυασμούς στο ποσό των εννέα χιλιάδων (9.000) ευρώ, όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα. Συγκεκριμένα, αποδεικνύεται:

(α) με βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης σε μια ή περισσότερες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι μία (1) εβδομάδα πριν από την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος και σε αυτήν εμφανίζονται τα στοιχεία της μεταφορικής επιχείρησης και τραπεζικό υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με τα παραπάνω ποσά,

(β) με εγγυητική επιστολή τράπεζας, η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο τουλάχιστον με τα παραπάνω ποσά,

(γ) με τους ετήσιους λογαριασμούς της μεταφορικής επιχείρησης επικυρωμένους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, από τους οποίους προκύπτει ότι η μεταφορική επιχείρηση κάθε χρόνο διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικά τουλάχιστον ίσο με τα παραπάνω ποσά,

(δ) με ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης από επιχείρηση ιδιωτικής ασφάλισης που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα και που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στην επιχείρηση για ποσό τουλάχιστον ίσο με τα παραπάνω ποσά».