Νέες ρυθμίσεις που αφορούν στις νέες άδειες των ΦΔΧ, στην αντικατάσταση των νομαρχιακών, την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας καθώς και νέες ρυθμίσεις για τα ΦΙΧ περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο «περί υδατοδρομίων» του υπ. Μεταφορών με κυριότερη διάταξη εκείνη που αφορά στο άνοιγμα των μισθώσεων για όλα τα οχήματα. Ας ξεκινήσουμε με τα ΦΔΧ.

Μέχρι 31/12/2022 η αντικατάσταση των Νομαρχιακών σε εθνικές ή διεθνείς

Μεταφορικές επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τη θέση σε ισχύ του ν.3887/2010 (Α’ 174), διέθεταν άδειες Φ.Δ.Χ. νομαρχιακών μεταφορών, υποχρεούνται, εφ’ όσον επιθυμούν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται ως οδικοί μεταφορείς εμπορευμάτων, να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του κανονισμού 1071/2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και να αντικαταστήσουν, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, τις άδειες κυκλοφορίας των Φ.Δ.Χ. νομαρχιακών μεταφορών που διαθέτουν με άδειες κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. εθνικών ή εθνικών και διεθνών μεταφορών αναλόγως.

Για να συνεχίσει να λειτουργεί η μεταφορική επιχείρηση έως την ανωτέρω προθεσμία, εκδίδεται απόφαση προσωρινής λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης με τη διαδικασία του άρθρου 4 π.δ. 346/2001 (Α’ 233), η οποία παρέχει το δικαίωμα διενέργειας εθνικών μεταφορών. Μετά την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, η άδεια Φ.Δ.Χ. ανακαλείται από την αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών της Περιφέρειας με εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 346/2001. Για την αντικατάσταση και την ανάκληση των αδειών Φ.Δ.Χ. νομαρχιακών μεταφορών σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου δεν αποτελεί προϋπόθεση η ασφαλιστική ενημερότητα της μεταφορικής επιχείρησης».

Νέες άδειες Φ.Δ.Χ. μόνο σε φορτηγά Euro 5 και μετά

Στο εξής οι νέες άδειες κυκλοφορίας ΦΔΧ θα χορηγούνται αποκλειστικά για φορτηγά τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO V ή μεταγενέστερων οδηγιών όπως καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των φορτηγών με άλλα φορτηγά οποιουδήποτε μικτού βάρους. Επιτρέπεται η διάσπαση συρμού ή αρθρωτού οχήματος και η προσάρτηση απεριόριστου αριθμού ανεξαρτήτων ρυμουλκουμένων, χωρίς καταβολή επιπλέον εισφοράς.

Δεξαμενές καυσίμου

Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους, μπορεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον το σύνολο των δεξαμενών υπερβαίνει τα επτά (7) κυβικά μέτρα εκδίδεται άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 37776/2645/30.5.2017 (Β' 1882) και σε κάθε άλλη περίπτωση επιτρέπεται η λειτουργία μετά την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά καταργείται».

Ευκολότερη η απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας

Το ύψος της οικονομικής επιφάνειας για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων για κάθε μεταφορέα, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας εισόδου του στο επάγγελμα και του τύπου της μεταφορικής επιχείρησης, ορίζεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000 €) όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα και πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.

Το ύψος της οικονομικής επιφάνειας αποδεικνύεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους ή με συνδυασμό αυτών, κατ’ επιλογήν της επιχείρησης:

(α) με βεβαίωση τραπεζικού υπολοίπου στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης σε μια ή περισσότερες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι μία (1) εβδομάδα πριν από την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος και σε αυτήν εμφανίζονται τα στοιχεία της μεταφορικής επιχείρησης και τραπεζικό υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με τα ποσά του πρώτου εδαφίου ή

(β) με εγγυητική επιστολή τράπεζας, η οποία είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο τουλάχιστον με τα ποσά του πρώτου εδαφίου ή

(γ) με τους ετήσιους λογαριασμούς της μεταφορικής επιχείρησης επικυρωμένους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, από τους οποίους προκύπτει ότι η μεταφορική επιχείρηση κάθε χρόνο διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικά τουλάχιστον ίσο με τα ποσά του πρώτου εδαφίου ή

(δ) με ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης από επιχείρηση ιδιωτικής ασφάλισης που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα και που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στην επιχείρηση για ποσό τουλάχιστον ίσο με τα ποσά του πρώτου εδαφίου.

Μεταβιβάσεις ΦΔΧ

Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα κάθε κατηγορίας που κυκλοφόρησαν πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010, επιτρέπεται να μεταβιβάζονται δια πράξεως εν ζωή ή με κληρονομικό δικαίωμα με την άδειά τους σε όλες τις μεταφορικές επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τις διατάξεις του Κανονισμού 1071/2009.

Το δικαίωμα κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. που χορηγήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ν.3887/2010 δεν ανακαλείται για το μόνο λόγο ότι το όχημα έπαυσε να κυκλοφορεί από οποιαδήποτε αιτία. Η αντικατάσταση Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτου, που κυκλοφόρησε πριν την έναρξη ισχύος του ν.3887/2010 κατόπιν αποχαρακτηρισμού επιτρέπεται οποτεδήποτε, εκτός κι αν ειδικές διατάξεις ορίζουν προθεσμία για την αντικατάσταση.

Νέες διατάξεις για ΦΙΧ

1. Άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων χορηγούνται σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες, που ασκούν κερδοσκοπικό ή βιοποριστικό επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα, καθώς και σε κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς κοινής ωφελείας, γενικά υπό τους όρους και προϋποθέσεις των επομένων παραγράφων. 2. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων Φορτηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσεως μέχρι 4.000 χιλιόγραμμων μικτού βάρους, ως και τρίτροχων φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως, με δικαίωμα κυκλοφορίας σε όλη την επικράτεια στα παραπάνω πρόσωπα, αφού καταβληθεί από αυτά υπέρ του Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά ως εξής: α) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα: αα) Μικτού βάρους μέχρι 1200 χιλιόγραμμα σε ευρώ 235. αβ) Μικτού βάρους από 12012000 χιλιόγραμμα σε ευρώ 295. αγ) Μικτού βάρους από 2001 -2400 χιλιόγραμμα σε ευρώ 350. αδ) Μικτού βάρους από 2401 -4000 χιλιόγραμμα σε ευρώ 410. β) Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα: «βα) Μικτού βάρους μέχρι 1.200 χιλιόγραμμα σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ. ββ) Μικτού βάρους από 1201-2000 χιλιόγραμμα σε ευρώ 175. βγ) Μικτού βάρους από 2001-2400 χιλιόγραμμα σε ευρώ 205 και βδ) Μικτού βάρους από 2401 -4000 χιλιόγραμμα σε ευρώ 235. γ) Για τα τρίτροχα φορτηγά με κλειστό ή ανοικτό αμάξωμα σε ευρώ 60.

3. Η παραπάνω εισφορά υπέρ του Δημοσίου περιορίζεται στο 1/3 για Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που ανήκουν σε «επαγγελματίες αγρότες», σε δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών - δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων που «ασκούν αγροτική δραστηριότητα» σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), καθώς και για αυτοκίνητα που εκποιούνται από τον Ο.Δ.Δ.Υ. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.500 χιλιόγραμμα ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χιλιόγραμμα σε φυσικά πρόσωπα που αποκτούν και δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους δικαιούχους αποτελεί η άσκηση άλλης κύριας επαγγελματικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση αυτήν καταβάλλεται ολόκληρη η, υπέρ του Δημοσίου, εφάπαξ εισφορά, που προσδιορίζεται στην παρούσα παράγραφο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης.

4.α) Άδειες κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, μικτού βάρους άνω των 4.000 χιλιόγραμμων, χορηγούνται αποκλειστικά για την άσκηση κερδοσκοπικού επαγγέλματος ή τη λειτουργία επιχείρησης συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, σηροτροφικών, μελισσοκομικών, αλιευτικών, δασικών, καθώς και σε δασεργάτες η ρητινοσυλλέκτες μέλη ή μη αγροτικών – δασικών συνεταιρισμών ή δασικών επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το ασκούμενο επάγγελμα ή η επιχείρηση έχει μεταφορικό έργο τέτοιο, που για την εξυπηρέτησή του απαιτείται η χρήση του φορτηγού αυτοκινήτου.

β) Κατά τη χορήγηση καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου που καθορίζεται:

βα) Για φορτηγά αυτοκίνητα με κλειστό αμάξωμα σε ευρώ 410 προσαυξανόμενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιόγραμμων μικτό βάρος.

ββ) Για φορτηγά αυτοκίνητα με ανοικτό αμάξωμα σε ευρώ 235 προσαυξανόμενο κατά 0,05 ευρώ ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιόγραμμων μικτό βάρος. Τα παραπάνω ποσά αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.

Να υπενθυμίσουμε πως με την ισχύουσα νομοθεσία έχει καταργηθεί ο έλεγχος της απόδειξης της πραγματοποίησης ακαθάριστων εσόδων, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η χορήγηση μιας μόνο άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού αυτοκινήτου οχήματος Ιδιωτικής Χρήσης μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιόγραμμων σε μεταφορικές επιχειρήσεις και σε γραφεία και πρακτορεία μεταφορών για τη μεταφορά αποκλειστικά και μόνο υλικών συσκευασίας που ανήκουν σε αυτές και τα οποία πρέπει να αναγράφονται στη χορηγούμενη άδεια κυκλοφορίας.

ΦΙΧ για Σωματεία, ιδρύματα, Οργανώσεις κ.λπ.

α. Άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων μικτού βάρους έως 8 χιλιάδων (8.000) χιλιογράμμων χορηγούνται σε Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ιερές Μονές, σωματεία, ιδρύματα, αστικές μη κερδοκοπικές εταιρείες, που είναι εγκαταστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν σκοπούς μη κερδοσκοπικούς, όπως ιδίως κοινωφελείς, φιλανθρωπικούς, φροντίδας, περίθαλψης και αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, αθλητικούς, φιλοζωικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς, καθώς και στα πολιτικά κόμματα και τη Βουλή των Ελλήνων, εφ’ όσον έχουν μεταφορικό έργο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών τους.

β. Είναι δυνατή η χορήγηση ΦΙΧ αυτοκινήτου μικτού βάρους άνω των 8 χιλιάδων (8.000) χιλιογράμμων

αα. σε Εθελοντικές Οργανώσεις ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας για την εξυπηρέτηση σκοπών πολιτικής προστασίας,

ββ. σε ιστιοπλοϊκούς ομίλους, μέλη της ομοσπονδίας αθλητικών σωματείων ιστιοπλοΐας, για μεταφορά σκαφών του ομίλου ή των μελών του.

γγ. σε ιππικούς ομίλους, μέλη της ομοσπονδίας αθλητικών σωματείων ιππικών αθλημάτων, που διαθέτουν δέκα τουλάχιστον άλογα, για τη μεταφορά αλόγων του ομίλου ή των μελών του ή σε μέλη αυτών που είναι αθλητές-ιππείς και ιδιοκτήτες πέντε τουλάχιστον αλόγων, για τη μεταφορά ιδιόκτητων αλόγων .

γ. Για την χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας υποβάλλεται αίτηση στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε πως τα Φ.Ι.Χ. οδηγούνται είτε από τον κάτοχό τους είτε από προσωπικό που απασχολείται ή τίθεται στη διάθεση του κατόχου του Φ.Ι.Χ. δυνάμει συμβατικής υποχρέωσης ή από πρόσωπο νομίμως εξουσιοδοτημένο από τον κάτοχο του Φ.Ι.Χ.

Έλξη Αλλοδαπών Ρυμουλκούμενων

1. Επιτρέπεται η έλξη ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οδικών οχημάτων από λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα σύνορα της χώρας προς το εσωτερικό της και αντίστροφα από ημεδαπά ρυμουλκά δημόσιας χρήσης εθνικών ή διεθνών ή εθνικών και διεθνών μεταφορών φορτηγά αυτοκίνητα εφ’ όσον:

α. Τα αλλοδαπά ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα είναι απογεγραμμένα σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει συμφωνίες οδικών μεταφορών, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής διεθνών μεταφορών με ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα.

β. Τα αλλοδαπά ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα είναι εφοδιασμένα με άδεια κυκλοφορίας της χώρας απογραφής τους και με δελτίο τεχνικού ελέγχου.

γ. Τα ημεδαπά ρυμουλκά οχήματα εθνικών ή διεθνών μεταφορών είναι χαρακτηρισμένα ως ανεξάρτητες κυκλοφοριακές μονάδες και εφοδιασμένα με ίδια άδεια κυκλοφορίας υπό τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

δ. Τα αλλοδαπά ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα που μεταφέρουν ευαλλοίωτα ή επικίνδυνα υλικά, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με το πιστοποιητικό καταλληλότητας, που προβλέπεται από τις διεθνείς συμφωνίες ΑΤΡ και ADR αντίστοιχα.

2. Η σύμβαση έλξης του αλλοδαπού ρυμουλκουμένου ή ημιρυμουλκουμένου από το ημεδαπό ρυμουλκό αποδεικνύεται με δήλωση της μεταφορικής επιχείρησης που αναθέτει το έργο της έλξης ή με συμφωνητικό, από τα οποία προκύπτουν τουλάχιστον α εξής:

α. τα στοιχεία των μεταφορικών επιχειρήσεων και των οχημάτων και

β. το έργο της έλξης.

Ο τύπος, το αναγκαίο περιεχόμενο της σύμβασης έλξης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

3. Το αλλοδαπό ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί καθ' οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση Εθνικών Μεταφορών.