Φορτιστές ηλεκτρικών και σε προστατευόμενες περιοχές

Παρ, 08/07/2022 - 13:08

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σημερινή εγκύκλιό του διευκρινίζει ότι είναι δυνατή η στάθμευση αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και η φόρτισή τους σε προστατευόμενες περιβαλλοντικά περιοχές. Το κείμενο της εγκυκλίου ακολουθεί:

«Δεδομένου ότι τα ηλεκτρικά οχήματα δεν παράγουν αέριους ρύπους και δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ούτε κατά την κίνηση ούτε κατά τη στάθμευση/επαναφόρτισή τους, διευκρινίζεται ότι κατά την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4710/2020 είναι δυνατή η εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης και η σχετική οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (αμιγώς ηλεκτρικών με μηδενικούς ρύπους και ηλεκτρικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης που εκπέμπουν χαμηλούς ρύπους CO2) σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 [(συμπεριλαμβανομένων των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (Τ.Κ.Σ.), των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) και των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.)], όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία, η στάση και στάθμευση οχημάτων, στις ζώνες της παρ. 4 του άρθρου 19, του ν.1650/1986, όπως ισχύει, πλην της περίπτωσης της παρ. 4α «Ζώνη απολύτου Προστασίας της φύσης», και σε ποσοστό έως 50% επί του συνόλου των οριοθετημένων θέσεων στάθμευσης, μετά από μελέτη που εγκρίνεται από την τεχνική υπηρεσία του οικείου Ο.Τ.Α.».