Διευκρινίσεις για τις Μεταφορές προς και από Ουκρανία – Μολδαβία

Παρ, 08/07/2022 - 12:54

Διευκρινίσεις για τις συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ουκρανίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές παρέχει με εγκύκλιό του το υπ. Μεταφορών.

Πρόκειται για δύο Συμφωνίες που συνήφθησαν μεταξύ της ΕΕ (συνεπώς αφορά και την Ελλάδα) και των Δημοκρατιών Ουκρανίας και Μολδαβίας αντίστοιχα, για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές.

Οι συμφωνίες εφαρμόζονται από τις 29 Ιουνίου, είναι προσωρινής ισχύος, η πρώτη έως 30 Ιουνίου 2023 και η δεύτερη έως 31 Μαρτίου 2023, και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στη ροή των εμπορευματικών μεταφορών. Εφαρμόζονται στην Επικράτεια στην οποία οι Συνθήκες για την ΕΕ και για τη Λειτουργία της ΕΕ εφαρμόζονται και στις Επικράτειες των Χωρών Ουκρανίας και Μολδαβίας αντίστοιχα.

Οι Συμφωνίες τροποποιούν το ισχύον μέχρι πρότινος σύστημα διενέργειας συγκεκριμένων οδικών εμπορευματικών μεταφορών εισάγοντας απλουστευμένη διαδικασία σε σχέση με την προβλεπόμενη στο σύστημα πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ και στις διμερείς Συμφωνίες οδικών μεταφορών. Ειδικότερα, οι μεταφορείς εγκατεστημένοι στην επικράτεια ενός εκ των δύο Μερών (ΕΕ αφενός και Ουκρανίας ή Μολδαβίας αφετέρου) μπορούν να διενεργούν τις παρακάτω μεταφορές χωρίς τη χρήση των αδειών διέλευσης του προβλέπονται από τις διμερείς Συμφωνίες ή το σύστημα πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ:

(α) Μετακινήσεις οχήματος με φορτίο, με σημείο αφετηρίας και σημείο άφιξης στην επικράτεια δύο διαφορετικών Μερών, με ή χωρίς διέλευση υπό καθεστώς διαμετακόμισης από την επικράτεια τρίτης χώρας,

(β) μετακινήσεις οχήματος με φορτίο από την επικράτεια του Μέρους της εγκατάστασης στη επικράτεια του ίδιου Μέρους, με διέλευση υπό καθεστώς διαμετακόμισης από την επικράτεια του άλλου Μέρους,

(γ) μετακινήσεις οχήματος με φορτίο προς ή από την επικράτεια του Μέρους εγκατάστασης προς τρίτη χώρα, με διέλευση υπό καθεστώς διαμετακόμισης από την επικράτεια του άλλου Μέρους,

(δ) μετακινήσεις οχήματος χωρίς φορτίο σε συνδυασμό με τις μεταφορές οι οποίες αναφέρονται στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ).

Οι μεταφορές εντός της επικράτειας κράτους μέλους της ΕΕ και οι μεταφορές μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ βρίσκονται εκτός του πεδίου της Συμφωνίας. Επίσης, οι μεταφορές υπό καθεστώς διαμετακόμισης από την επικράτεια του άλλου Μέρους για τη μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ τρίτων χωρών δεν καλύπτονται από τις Συμφωνίες.

Ως «όχημα» για την εφαρμογή των Συμφωνιών νοείται το μηχανοκίνητο όχημα με άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί σε ένα από τα Μέρη ή ο συνδυασμός συζευγμένων οχημάτων του οποίου τουλάχιστον το μηχανοκίνητο όχημα έχει άδεια κυκλοφορίας σε ένα από τα Μέρη, προοριζόμενο αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων.