Γνωστοποίηση λειτουργίας εταιρειών οδικής βοήθειας με ΦΙΧ και συνεργατών με ΦΔΧ

Δευ, 15/11/2021 - 14:45

Καθορίστηκε η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη γνωστοποίηση της λειτουργίας επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σ ́ αυτήν στοιχεία. 

Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.

Ειδικά για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης οδικής βοήθειας, πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας υποβάλει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας του βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία και υπεύθυνη δήλωση η οποία πρέπει να αναφέρει τα εξής:

«(α) η επιχείρηση θα παρέχει υπηρεσίες οδικής βοήθειας σύμφωνα με τον ν. 3651/2008 και τον ν. 4442/2016 και

(β) το όχημα με αριθμό πλαισίου (ή αριθμό κυκλοφορίας) ........... θα τεθεί σε κυκλοφορία ως φορτηγό ιδιωτικής χρήσης οδικής βοήθειας μετά την υποβολή γνωστοποίησης έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης/του συνεργάτη οδικής βοήθειας με την επωνυμία ........... και μετά την αντικατάσταση του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας».

Η δυνατότητα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης οδικής βοήθειας πριν από τη γνωστοποίηση αφορά μόνο στον ελάχιστο αριθμό φορτηγών οχημάτων που οφείλει να διαθέτει η επιχείρηση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3651/2008. Τα ως άνω φορτηγά τίθενται σε κυκλοφορία για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών οδικής βοήθειας μόνο μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης.

Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, εκδίδει άδεια κυκλοφορίας με την παρατήρηση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ». Για την έκδοση της άδειας καταβάλλεται το τέλος αδείας οχήματος του άρθρου 26 του ν.2873/2000 (Α ́285). Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με αίτηση του φορέα, με την οποία συνυποβάλλεται αντίγραφο της γνωστοποίησης, αντικαθιστά το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας με έντυπο που δεν φέρει την ανωτέρω παρατήρηση, χωρίς την εκ νέου καταβολή του τέλους αδείας οχήματος.

Αν η επιχείρηση διαθέτει φορτηγά δημόσιας χρήσης, τότε απαιτείται και η άδεια οδικού μεταφορέα.

Συνεργάτες Οδικής Βοήθειας

Για τους συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων απαιτούνται τα εξής:

(α) Αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας με επιχειρήσεις οδικής βοήθειας.

(β) Άδεια οδικού μεταφορέα του κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009, εφόσον ο συνεργάτης διαθέτει φορτηγά δημόσιας χρήσης.

(γ) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 7.

(δ) Για νομικά πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει κατά περίπτωση η νόμιμη σύσταση, ο σκοπός και η εκπροσώπησή τους, εκτός εάν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους από τη Διεύθυνση Μεταφορών μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

(ε) Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το myAADEστην οποία θα εμφανίζεται η Ημερομηνία Έναρξης δραστηριοτήτων.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5274/Β/21.