Τροχοί & TIR

Η μεταφορική που θα μεταφέρει το υπ. Μεταφορών!

Η προσφορά της ήταν η χαμηλότερη μεταξύ των 6 μεταφορικών επιχειρήσεων που πήραν μέρος στον διαγωνισμό.
Πέμπτη 25/04/2024 - 12:21
Κοινοποίηση στα Social Media

Η «ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού για τη μεταφορά-μετακόμιση υπηρεσιών του υπ. Υποδομών και Μεταφορών έναντι προσφερόμενης τιμής 23.700 ευρώ.

Η παραπάνω προσφορά της "Ένωση Μακεδονίας" ήταν η χαμηλότερη μεταξύ των 6 μεταφορικών επιχειρήσεων που πήραν μέρος στον διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα, με βάση την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 6 συμμετεχόντων που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή, προέκυψε ο παρακάτω πίνακας:

.

Με βάση τον ως άνω πίνακα η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού εισηγήθηκε την κήρυξη ως προσωρινού αναδόχου του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ο οποίος πληροί τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης και προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Τέλος, σημειώνουμε ότι η "Ένωση Μακεδονίας" με έδρα στον Ταύρο της Αθήνας, δραστηριοποιείται στην εθνική μεταφορά με ιδιόκτητα φορτηγά και δύο κέντρα διανομής, έναν στον Ταύρο και ένα στο Καλοχώρι.

PreviousNext