Τροχοί & TIR

Ίδρυση εργαστηρίου «Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών»

Με απόφαση του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Εργαστήριο με τίτλο «Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών», με ακρώνυμο «Smart M
Πέμπτη 22/12/2022 - 12:43
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση του Πανεπιστημίου Αιγαίου ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Εργαστήριο με τίτλο «Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών», με ακρώνυμο «Smart Move»:

Το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα των

- Ολιστική σχεδίαση, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση ευφυών συστημάτων μεταφορών

- Σχεδιασμός κίνησης για αυτόνομα ρομποτικά συστήματα

- Nαυτιλιακή πληροφορική και ναυτικές τεχνολογίες

- Σχεδιασμός και χρονικός προγραμματισμός ρομποτικών συστημάτων εφοδιαστικής

- Σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων

- Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, επιστήμης δεδομένων και συστήματα επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων της ευφυούς κινητικότητας

- Σχεδίαση συνεργατικών ολοκληρωμένων πακέτων προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών με στόχο την έξυπνη κινητικότητα και τις πολυτροπικές μεταφορές

Το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών έχει ως σκοπό/αποστολή:

1. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα αντικείμενα που προσδιορίζονται παραπάνω.

2. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντικείμενα δραστηριότητας όπως προσδιορίζονται παραπάνω.

3. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

5. Τη συνεργασία: α) Με φορείς του δημόσιου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και διεθνείς οργανισμούς.

PreviousNext