Οι προθεσμίες για την καταχώριση των στοιχείων οχημάτων από τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων

Δευ, 02/01/2023 - 14:58

Από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023, το Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (Μ.Ε.Μ.Ο.), εισέρχεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία επιφέροντας όλες τις σχετικές έννομες συνέπειες, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Από την ανωτέρω ημερομηνία και εφεξής, οι εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων των Κατηγοριών Μ και Ν, υποχρεούνται να εισέρχονται, εντός των τιθέμενων προθεσμιών του παρακάτω Πίνακα, στον ηλεκτρονικό υπερσύνδεσμο https://memo.yme.gov.gr, προκειμένου να καταχωρίσουν τα στοιχεία των εν λόγω οχημάτων. 
 

Αυτό διευκρινίζεται από το υπ. Μεταφορών με την προσθήκη ότι και  οι εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων των Κατηγοριών Ο1, Ο2 και Ο3 (ρυμουλκούμενα), υποχρεούνται να εισέρχονται στον ανωτέρω ηλεκτρονικό υπερσύνδεσμο εντός των τιθέμενων προθεσμιών, προκειμένου να καταχωρίσουν τα στοιχεία των εν λόγω οχημάτων.

Η προθεσμία για την καταχώριση των ρυμουλκούμενων στο ΜΕΜΟ ορίζεται στις έως είκοσι (20) ημέρες μετά την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας.  
Για την είσοδο των ενδιαφερομένων στο λογισμικό Μ.Ε.Μ.Ο. απαιτείται η αυθεντικοποίησή τους μέσω της χρήσης των ατομικών κωδικών - διαπιστευτηρίων του Taxisnet λογαριασμού τους (μέσω σχετικού μηνύματος που προκύπτει από το Taxisnet). 
Επισημαίνονται επίσης τα εξής: α) Το λογισμικό που αναπτύχθηκε για την υλοποίηση του Μ.Ε.Μ.Ο παρέχει τεχνικά τη δυνατότητα σε όποιον εισαγωγέα μεταχειρισμένων οχημάτων των Κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3, Ο1, O2 και Ο3 το επιθυμεί, να προβεί στην καταχώριση των στοιχείων του άρθρου 3 της με αριθμ. πρωτ. 50579/18-02-2022 (Β΄ 1183) υ.α. των εν λόγω οχημάτων, προ της υποβολής της σχετικής αίτησης για τη χορήγηση της πρώτης (1ης) άδειας κυκλοφορίας τους στη χώρα μας.